Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 เป็นวีซ่าประเภทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจ อนุํ็ญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีของวีซ่า B-1

B-1เป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในการสมัคร โดยนักธุรกิจสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ท่ีานสะดวก วีซ่า B-1เปิดกว้างสำหรับนัก
ธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์การดำเนินธุรกิิจอย่างแท้จริง

การต่อวีซ่า B-1

การต่ออายุวีซ่า B-1 รวมระยะเวลาเริ่มต้ีน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัืิิ่ติของผู้ที่มีึควา้มประสงค์จะขอวีซ่า B- 1

ผู้สมัึครวีซ่า B-1 ต้องแสดงถึงศักยภาพของตนเองในกาีรดำเนินธุรกิจและภาีวะผูกพันทางธุรกิจในประเทศ
ของตน รวมไปถึงความตั้งใจที่จะพำนักในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาอันสมควรแก่ธรรมชาติของธุรกิจ
นั้นๆ

ข้อจำกัด

 • ผู้ถือวีซ่า B-1 สามารถพำนักในสหรัฐฯรวมไม่เกิน 6 เดือนในระยะเืวลา 1 ปี และมีบ่อยครั้งที่จะได้รับ

อนุญาตให้พำนักเพียงระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯในแต่ละครั้ง

 • นักธุรกิจผู้ถือวีซ่า E-1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานหรือทำกิจกรรมที่ถือเป็นกาัรได้รับผลประโยชน์จาก

การจ้างงานในระหว่างที่พำนักในสหรัฐฯ

 • ผู้ถือวีซ่า B-1 มีข้อจำกัดในการปฏิบัืติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการจ้าง

งานให้แก่ีตัวนักธุรกิจเอง อาทิเช่น การปรึกษาหารืิอ การเจรจาตกลงสัญญาหรือกาีรเข้าร่ื่วมงานแ้่่่สดงสิน

ค้าหรือการประชุม เป็นต้น

 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามีิิสิทธิปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้ถือวีซ่า B-1 เมื่อได้

ตรวจสอบจุดประสงค์การเดินทาง สถิติการเข้าประเทศ และระยะเวลาการถูกตอบรับ และ การถูกปฏิเสธ

การเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯก่อนหน้านี้เป็นข้อพิจารณา

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload