Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
B-1 Visa

B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 เป็นวีซ่าประเภทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจ อนุํ็ญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีของวีซ่า B-1

B-1เป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในการสมัคร โดยนักธุรกิจสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ท่ีานสะดวก วีซ่า B-1เปิดกว้างสำหรับนัก
ธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์การดำเนินธุรกิิจอย่างแท้จริง

การต่อวีซ่า B-1

การต่ออายุวีซ่า B-1 รวมระยะเวลาเริ่มต้ีน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัืิิ่ติของผู้ที่มีึควา้มประสงค์จะขอวีซ่า B- 1

ผู้สมัึครวีซ่า B-1 ต้องแสดงถึงศักยภาพของตนเองในกาีรดำเนินธุรกิจและภาีวะผูกพันทางธุรกิจในประเทศ
ของตน รวมไปถึงความตั้งใจที่จะพำนักในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาอันสมควรแก่ธรรมชาติของธุรกิจ
นั้นๆ

ข้อจำกัด

  • ผู้ถือวีซ่า B-1 สามารถพำนักในสหรัฐฯรวมไม่เกิน 6 เดือนในระยะเืวลา 1 ปี และมีบ่อยครั้งที่จะได้รับ

อนุญาตให้พำนักเพียงระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯในแต่ละครั้ง

  • นักธุรกิจผู้ถือวีซ่า E-1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานหรือทำกิจกรรมที่ถือเป็นกาัรได้รับผลประโยชน์จาก

การจ้างงานในระหว่างที่พำนักในสหรัฐฯ

  • ผู้ถือวีซ่า B-1 มีข้อจำกัดในการปฏิบัืติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการจ้าง

งานให้แก่ีตัวนักธุรกิจเอง อาทิเช่น การปรึกษาหารืิอ การเจรจาตกลงสัญญาหรือกาีรเข้าร่ื่วมงานแ้่่่สดงสิน

ค้าหรือการประชุม เป็นต้น

  • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามีิิสิทธิปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้ถือวีซ่า B-1 เมื่อได้

ตรวจสอบจุดประสงค์การเดินทาง สถิติการเข้าประเทศ และระยะเวลาการถูกตอบรับ และ การถูกปฏิเสธ

การเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯก่อนหน้านี้เป็นข้อพิจารณา

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

  • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
  • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
  • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
  • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
  • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
  • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.