Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

การสมัครขอกรีนการ์ดโดยผ่านทางครอบครัว
(Family- Based Immigrant)

คำอธิบาย

นอกเหนือจากการขอลี้ภัยทางการเมือง วีซ่าพำนักอาศัยถาวร (หรือกรีนการ์ด) สามารถยื่นขอได้ผ่านทางสาย
สัมพันธ์ทางครอบครัว หรือผ่านการจ้างงาน โดยแต่ละชนิดจะมีความหมายดังต่อไปนี้

วีซ่าผ่านทางสายสัมพันธ์ทางครอบครัว
พระราชบัญญัติการอพยพและโอนสัญชาติอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถยื่นขอความจำนงอพยพเพื่อมาอาศัย
อยู่กับครอบครัว โดยสายสัมพันธ์มีข้อกำหนดดังนี้

ญาติที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
คู่สมรส มารดา บิดา หรือบุตรธิดาที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี สามารถยื่นขอสิทธิพำนักอาศัยถาวร

ความสัมพันธ์ลำดับที่หนึ่ง
บุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรสของพลเมืองสหรัฐ (อายุ 21 ปีขึ้นไป) โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรอของโควตา

ความสัมพันธ์ลำดับที่สอง
คู่สมรส และบุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรส อายุต่ำกว่า 21 ปี ของผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวร จัดอยู่ในกลุ่ม 2A
บุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรสที่มีอายุสูงกว่า 21 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม 2B ทั้งสองกลุ่มมีสิทธิในการขอสิทธิพำนักอาศัย
ถาวร โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรอของโควตา

ความสัมพันธ์ลำดับที่สาม
บุตรธิดาของพลเมืองสหรัฐ ที่สมรสแล้ว (อายุ 21 ปีขึ้นไป) มีสิทธิการขอพำนักอาศัยถาวร โดยขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาการรอของโควตา

ความสัมพันธ์ลำดับที่สี่
พี่น้องของพลเมืองสหรัฐ มีสิทธิการขอพำนักอาศัยถาวร โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรอของโควตา

การพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะ
สำหรับคู่สมรสที่ได้สิทธิพำนักอาศัยถาวรผ่านการแต่งงานนั้น จะได้รับวีซ่าการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแบบมีเงื่อนไข
(conditional residence) เป็นเวลาสองปีก่อนจะได้รับสิทธิพำนักอาศัยถาวร หลังจากนั้นผู้ขอสิทธิจะต้องยื่นคำ
ร้องร่วมกันเพื่อถอดสถานะสิทธิการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแบบมีเงื่อนไข

สำหรับคู่สมรสที่หย่ากันภายในช่วงสองปี ผู้ที่ถือวีซ่าการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแบบมีเงื่อนไข จะต้องสละสิทธิการพำนัก
อาศัยแบบมีเงื่อนไขจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานให้สัญชาติสหรัฐ เพื่อทำเรื่องขอสิทธิการเป็น
ผู้ย้ายถิ่นฐานถาวร

การรับอุปการะบุตรและพามาอยู่อาศัยสามารถทำได้ก่อนเด็กอายุครบ 16 ปี เด็กที่ได้รับการอุปการะจะต้องอยู่ใน
ความดูแลทั้งในพฤตินัยและนิตินัยสองปีก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมายังประเทศสหรัฐ

เด็กกำพร้าที่อายุยังไม่เกิน 16 ปีสามารถได้รับการอุปการะ โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในการดูแลทั้งในพฤตินัยและ
นิตินัยสองปีล่วงหน้าก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมายังประเทศสหรัฐ

บุตรและธิดาเลี้ยงที่เกิดขึ้นหลังจากการแต่งงานใหม่สามารถทำเรื่องขอย้ายถิ่นฐานถาวร ก่อนที่จะครบอายุ 18 ปี
บริบูรณ์

บุตรและธิดานอกกฎหมายสามารถได้รับการอุปถัมภ์โดยมารดา และบิดาในกรณีที่บิดาสามารถพิสูจน์ความสัม
พันธ์ฉันท์พ่อลูกได้ ก่อนที่เด็กจะอายุครบ 18 ปี

การได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐ
คำอธิบาย
การได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐคือการที่ชาวต่างด้าวกลายเป็นพลเมืองสหรัฐ

สิทธิประโยชน์
การอุปถัมภ์ญาติ
ผู้ได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐสามารถยื่นเรื่องขอให้ญาติบางส่วนมาอยู่ด้วยในสหรัฐฯ ได้ในฐานะผู้ขอตั้งถิ่นฐาน ญาติ
เหล่านั้นได้แก่ คู่สมรส และบุตร (ไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือไม่ หรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม) บิดามารดา พี่น้อง

สิทธิในการได้รับผลประโยชน์
ได้รับสิทธิในทางสังคมและผลประโยชน์จากรัฐบาลเทียบเท่ากับพลเมืองสหรัฐ

การท่องเที่ยวนอกสหรัฐ
ผู้มีสัญชาติสหรัฐสามารถที่จะออกนอกประเทศได้อย่างอิสรเสรีโดยไม่มีกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิในการมีถิ่นที่
อาศัยถาวรไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศเกิน 12 เดือนได้ และจะต้องแสดงเอกสารการกลับเข้าประเทศ

การทำงานที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ
ผู้มีสัญชาติสหรัฐสามารถทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ หรืองานที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ
ได้

สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในฐานะผู้ถือสัญชาติสหรัฐสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ

ข้อกำหนด
การเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องเป็นผู้ถือสิทธิในการย้ายถิ่นฐานถาวรอย่างน้อยห้าปี แต่ถ้าผู้ยื่นขอสิทธิ
ได้สมรสและยังอยู่กินกับคู่สมรสที่เป็นพลเมืองสหรัฐข้อกำหนดเวลาจะลดลงเหลือสามปี

การพำนักอาศัย
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอย่างน้อย 30 เดือนภายในระยะเวลา
60 เดือนก่อนหน้าการยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่มีคู่สมรสเป็นพลเมืองสหรัฐสามารถยื่นคำร้องได้เมื่ออาศัยอยู่ใน
ประเทศอย่างน้อย 18 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน สำหรับผู้ที่รับใช้ในราชการทหารของสหรัฐหรือทำงานให้
กับองค์กรรัฐและถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศจะได้รับการยกเว้น

การปฏิบัติตนภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามศีลธรรมในระยะห้าปี (สามปีสำหรับผู้สม
รสกับพลเมืองสหรัฐ)

อายุ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์

ภาษาอังกฤษ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออกเขียนได้ ข้อกำหนดนี้จะยก
เว้นสำหรับผู้พิการทางสมองและผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้มีอายุห้าสิบปี และได้รับสิทธิการย้ายถิ่นฐานถาวรมาแล้วยี่สิบปี
 2. ผู้มีอายุห้าสิบห้าปี และได้รับสิทธิการย้ายถิ่นฐานถาวรมาแล้วสิบห้าปี

ความรู้ในประวัติศาสตร์การปกครอง
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองของสหรัฐหลักๆ และหลัก
การและกลไกของรัฐบาลสหรัฐ

ความจงรักภักดีต่อประเทศสหรัฐ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ
นั้นได้ประพฤติตนถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญและความสงบสุขของประเทศ

ข้อจำกัด
การสูญเสียสัญชาติอื่น
ผู้ถือสัญชาติอเมริกันอาจจะต้องสูญเสียสัญชาติอื่นของตนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ
โดยทางประเทศสหรัฐจะนับเพียงสัญชาติเดียว หากประเทศอื่นยอมรับให้ประชาชนมีสองสัญชาติได้ ผู้ยื่นขอ
สิทธิจะได้สองสัญชาติ

การเสียผลประโยชน์
ผู้ถือสัญชาติอเมริกันอาจเสียสิทธิและผลประโยชน์ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของประเทศ

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload