Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

โปรแกรมวีซ่านักลงทุน EB-5

ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมวีซ่า EB-5 มีขึ้นเมื่อปี 1990 ภายใต้กฎหมายอิมิเกรชั่นของอเมริกา จัดตั้งโดย U.S. Citizenship and Investment Services (USCIS) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาอาศัยอยู่ในอเมริกาถาวรผ่านการลงทุนในอเมริกา ในแต่ละปีจะมีการออกวีซ่าประเภทนี้ 10,000 วีซ่า โดย 5,000 วีซ่าจะไว้สำหรับชาวต่างชาติที่ลงทุนผ่าน Regional Center

ด้วยวีซ่า EB-5 นักลงทุนจะได้รับกรีนการ์ดสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรในอเมริกา เมื่อผ่านไป 5 ปี นักลงทุนและครอบครัวอาจได้รับสัญชาติอเมริกาหากผ่านเงื่อนไขต่างๆ ในขณะที่วีซ่าประเภทอื่นเช่น L-1 ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้, มีเวลาจำกัด, ต้องต่ออายุ, และต้องยื่นคำร้องเพิ่มเติมให้ USCIS หรือ Department of State

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถลงทุนในจำนวนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งต้องใช้อย่างน้อย $1,000,000 หรือ $500,000 สำหรับการลงทุนในโครงการที่กำหนดไว้ ต้องแสดงเอกสารพิสูจน์ว่าได้เงินเหล่านั้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องผ่านคุณสมบัติทั่วไป(สุขภาพ, ประวัติอาชญากรรม) คู่สมรสและบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์(ต่ำกว่า 21 ปี)ก็สามารถได้รับวีซ่านี้ได้ โดยอายุของบุตรผู้เยาว์นั้นจะดูในวันที่ยื่นสมัคร เช่นหากยื่นสมัครตอนที่บุตรอายุ 20 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าอายุจะเกินในระหว่างดำเนินการขอวีซ่า

กรีนการ์ดสำหรับนักลงทุนและคู่สมรส-บุตรจะมีอายุ 2 ปี ภายใน 2 ปีนี้ต้องมีการยื่นคำร้องให้กับ USCIS เพื่อยืนยันว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นจริงและการลงทุนได้สร้างงาน 10 ตำแหน่ง

Regional Center ส่วนมากจะสร้างบีญชี escrow เพื่อเก็บเงินลงทุนไว้จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติจาก USCIS ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธเงินลงทุนหักค่าใช้จ่ายในการบริหารบัญชีจะถูกคืนให้ผู้สมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครหรือครอบครัวอาศัยอยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่าประเภทอื่นอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องกลับไปขอวีซ่า EB-5 ที่ประเทศตัวเอง ผู้สมัครและครอบครัวสามารถยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานะในอเมริกาได้เลย

คุณสมบัติ

วีซ่า EB-5 ไม่มีการกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประสบการณ์การทำงาน และก็ไม่จำเป็นต้องพูดอังกฤษได้ แต่ผู้สมัครและครอบครัวที่ติดตามไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่อาจสร้างอันตรายให้กับชุมชนได้

เงินที่ใช้ในการลงทุนผู้สมัครก็ไม่จำเป็นต้องหาเอง เช่นเงินลงทุนอาจเป็นของขวัญจากผู้อื่นก็ได้ ผู้สมัครเพียงแค่แสดงให้ดูว่าเงินนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจ่ายภาษี(ถ้ามี)อย่างถูกต้อง อีกตัวอย่างนึงคือการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสมทบทุน กรณีส่วนมากที่วีซ่า EB-5 ถูกปฏิเสธนั้นมาจากการที่ผู้สมัครไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเงินลงทุนนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แม้ผู้สมัครจะเคยถูกปฏิเสธการออกวีซ่าไปอเมริกามาก่อนก็ยังสามารถยื่นขอวีซ่า EB-5 ได้

พลเมืองของทุกประเทศยกเว้นประเทศที่อเมริกาไม่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตด้วยสามารถสมัครขอวีซ่า EB-5 ได้ ตราบใดที่สามารถออกจากประเทศของตัวเองได้และมีเงินลงทุนมากพอ ซึ่งนักกฎหมายอิมิเกรชั่นสามารถช่วยผู้สมัครในการดำเนินการขอวีซ่า EB-5 นี้ได้

ผู้สมัครและครอบครัวที่ติดตามไปด้วยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายอิมิเกรชั่นของอเมริการะบุไว้ วีซ่า EB-5 ถึงจะได้รับการอนุมัติ

Regional Center

Regional Center คือหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคหนึ่งเพื่อให้เกิดการเติบโตในภูมิภาคนั้นๆ โดยภูมิภาคนั้นจะเป็นเขตชนบท, มีประชากรไม่เกิน 20,000 คน, หรือมีอัตราการว่างงานมากกว่าอัตราการว่างงานเฉลี่ยของประเทศ 1.5 เท่า

Regional Center จะช่วยส่งเสริมการส่งออก, เพิ่มการผลิตสินค้าในภูมิภาค, สร้างงาน, และช่วยส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดโดย USCIS

ประโยชน์ของการลงทุนใน Regional Center

 • การลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติและผ่านเงื่อนไขของวีซ่า EB-5 นั้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเสนอแผนงานเพื่อให้ USCIS รับรอง
 • การลงทุนใน Regional Center นั้นผ่านเงื่อนไขการสร้างงานง่ายกว่าการลงทุนที่อื่น ซึ่งเงื่อนไขการสร้างงานต้องผ่านภายใน 2 ปี การลงทุนใน Regional Center นั้นจะนับรวมทั้งงานที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรง(เช่น จ้างพนักงานก่อสร้าง) และโดยอ้อม (เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบในการก่อสร้าง)
 • นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบวันต่อวัน
 • จำนวนขั้นต่ำของการลงทุนใน Regional Center คือ $500,000 ซึ่งน้อยกว่าน้อยกว่าการลงทุนในการขอวีซ่า EB-5 ครึ่งนึง ($1,000,000)
 • นักลงทุนมีโอกาสในการทำงานร่วมกับนักลงทุนคนอื่น
 • นักลงทุนสามารถอยู่ที่ไหนในอเมริกาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีการลงทุน

ตามกฎหมายแล้ว การลงทุนใน Regional Center เองก็มีความเสี่ยงที่ว่าไม่สามารถการันตีกำไรหรือคืนเงินต้นทุนให้แก่นักลงทุนได้

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your first name.
 • Please enter your last name.
 • Please enter your address.
 • Please enter your city.
 • Please enter your zip code.
 • This isn't a valid phone number.
 • Please enter your email address.
  This isn't a valid email address.
 • Please make a selection.
 • Please enter a statement of case.