Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน J-1

วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าอมเริกามาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยโครงการเหล่านั้นจะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้:

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • อาจารย์/นักค้นคว้า
 • นักทำวิจัยระยะสั้น
 • ผู้เข้าอบรมวีชาชีพ
 • ผู้ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้เข้าอบรมทางการแพทย์
 • ผู้เข้าโครงการที่ได้รับเชิญจากรัฐบาล
 • ครู
 • ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • พี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องเข้าอเมริกามาเพื่อเข้าร่วมโครงการที่สปอนเซอร์ได้รับการรับรองจาก U.S. Information Agency แล้ว

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ โดยแต่ละโครงการจะมีเกณฑ์แตกต่างกันออกไป

ผู้สมัครต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงศุลเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะกลับประเทศตัวเองหลังโครงการจบลง

สิทธิประโยชน์

เจ้าหน้าที่กงศุลจะตัดสินใจว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่ภายในเวลาเพียง 30 วัน

ระยะเวลาของวีซ่า J-1 จะต่างกันออกไปตามโครงการ โดยมีตั้งแต่ง 6 เดือนถึง 7 ปี

คู่สมรส-บุตรอายุไม่เกิน 21 ปีสามารถติดตามผู้ถือวีซ่า J-1 มาได้ในช่วงที่ผู้ถือวีซ่า J-1 อยู่ในอเมริกา โดยจะได้รับสถานะวีซ่า J-2

ในบางโครงการผู้ถือวีซ่า J-1 บางคนอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้หากเป็นการผลักดันโครงการที่เข้าร่วม คู่สมรสที่ติดตามมาสามารถขออนุญาตทำงานได้แต่ต้องไม่ใช่การทำงานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ถือวีซ่า J-1

ข้อจำกัด

ผู้เข้าอบรมวิชาชีพ

 • ต้องเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม
 • อยู่ได้สูงสุด 18 เดือน
 • ต้องไม่รับการจ้างงานที่เป็นการทดแทนพนักงานชาวอเมริกันไม่ว่าจะแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์
 • การจ้างงานต้องเป็นการฝึกงานเท่านั้น
 • สปอนเซอร์ต้องเปิดเผยค่าใช้จ่าย, ประมาณการค่ากินอยู่, และเนื้อหาสำคัญของการฝึกอบรม

นักศึกษามหาวิทยาลัย

 • ต้องเข้าหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา
 • ต้องแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการเงินที่ดีพอจะเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอน

อาจารย์/นักค้นคว้า

 • ต้องเป็นการรับตำแหน่งชั่วคราว
 • ทำงานได้แค่ในสถาบันที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น

นักวิจัยระยะสั้น

 • อยู่ในอเมริกาได้แค่ 6 เดือนและไม่มีการยืดเวลา

ผู้เข้าอบรมทางการแพทย์

 • สถานศึกษาต้องได้รับยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการยอมรับและโรงเรียนแพทย์ที่เป็นสปอนเซอร์จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกงาน
 • มีข้อผูกมัดที่จะกลับประเทศตัวเองเป็นเวลา 2 ปีหลักจากจบโครงการ
 • ประเทศของผู้เข้าอบรมต้องยืนยันว่ามีความต้องการแพทย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางในประเทศนั้นๆ
 • สามารถอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ครู

 • ต้องได้รับอนุญาตให้ทำการสอนในระดับประถมหรือมัธยมในประเทศของตัวเอง
 • มีประสบกาณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • เป็นคนที่ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี
 • มาทำการสอนแบบเต็มเวลา
 • ระยะเวลาที่อยู่จะขึ้นอยู่กับโครงการที่เข้าร่วม แต่จะไม่เกิน 3 ปี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 • ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา
 • ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียนแต่ห้ามเกิน 2 ภาคเรียน
 • ห้ามทำงานยกเว้นเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นครั้งคราวหรืองานบ้าน

พี่เลี้ยงเด็ก

 • มีอายุระหว่าง 18-26 ปี
 • ต้องมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับอเมริกา
 • จบการศึกษาระดับมัธยมแล้ว
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • เข้าดูแลเด็กได้ไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 10 ชั่วโมงต่อวัน
 • อยู่ในอเมริกาได้ไม่เกิน 1 ปี
 • ต้องมีชั่วโมงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคเรียน

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your first name.
 • Please enter your last name.
 • Please enter your address.
 • Please enter your city.
 • Please enter your zip code.
 • This isn't a valid phone number.
 • Please enter your email address.
  This isn't a valid email address.
 • Please make a selection.
 • Please enter a statement of case.