Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
J-1 Visa

วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน J-1

วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าอมเริกามาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยโครงการเหล่านั้นจะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้:

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • อาจารย์/นักค้นคว้า
 • นักทำวิจัยระยะสั้น
 • ผู้เข้าอบรมวีชาชีพ
 • ผู้ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้เข้าอบรมทางการแพทย์
 • ผู้เข้าโครงการที่ได้รับเชิญจากรัฐบาล
 • ครู
 • ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • พี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องเข้าอเมริกามาเพื่อเข้าร่วมโครงการที่สปอนเซอร์ได้รับการรับรองจาก U.S. Information Agency แล้ว

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ โดยแต่ละโครงการจะมีเกณฑ์แตกต่างกันออกไป

ผู้สมัครต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงศุลเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะกลับประเทศตัวเองหลังโครงการจบลง

สิทธิประโยชน์

เจ้าหน้าที่กงศุลจะตัดสินใจว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่ภายในเวลาเพียง 30 วัน

ระยะเวลาของวีซ่า J-1 จะต่างกันออกไปตามโครงการ โดยมีตั้งแต่ง 6 เดือนถึง 7 ปี

คู่สมรส-บุตรอายุไม่เกิน 21 ปีสามารถติดตามผู้ถือวีซ่า J-1 มาได้ในช่วงที่ผู้ถือวีซ่า J-1 อยู่ในอเมริกา โดยจะได้รับสถานะวีซ่า J-2

ในบางโครงการผู้ถือวีซ่า J-1 บางคนอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้หากเป็นการผลักดันโครงการที่เข้าร่วม คู่สมรสที่ติดตามมาสามารถขออนุญาตทำงานได้แต่ต้องไม่ใช่การทำงานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ถือวีซ่า J-1

ข้อจำกัด

ผู้เข้าอบรมวิชาชีพ

 • ต้องเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม
 • อยู่ได้สูงสุด 18 เดือน
 • ต้องไม่รับการจ้างงานที่เป็นการทดแทนพนักงานชาวอเมริกันไม่ว่าจะแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์
 • การจ้างงานต้องเป็นการฝึกงานเท่านั้น
 • สปอนเซอร์ต้องเปิดเผยค่าใช้จ่าย, ประมาณการค่ากินอยู่, และเนื้อหาสำคัญของการฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
 • ต้องเข้าหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา
 • ต้องแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการเงินที่ดีพอจะเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอนอาจารย์/นักค้นคว้า
 • ต้องเป็นการรับตำแหน่งชั่วคราว
 • ทำงานได้แค่ในสถาบันที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น

นักวิจัยระยะสั้น

 • อยู่ในอเมริกาได้แค่ 6 เดือนและไม่มีการยืดเวลา

ผู้เข้าอบรมทางการแพทย์

 • สถานศึกษาต้องได้รับยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการยอมรับและโรงเรียนแพทย์ที่เป็นสปอนเซอร์จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกงาน
 • มีข้อผูกมัดที่จะกลับประเทศตัวเองเป็นเวลา 2 ปีหลักจากจบโครงการ
 • ประเทศของผู้เข้าอบรมต้องยืนยันว่ามีความต้องการแพทย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางในประเทศนั้นๆ
 • สามารถอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ครู

 • ต้องได้รับอนุญาตให้ทำการสอนในระดับประถมหรือมัธยมในประเทศของตัวเอง
 • มีประสบกาณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • เป็นคนที่ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี
 • มาทำการสอนแบบเต็มเวลา
 • ระยะเวลาที่อยู่จะขึ้นอยู่กับโครงการที่เข้าร่วม แต่จะไม่เกิน 3 ปี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 • ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา
 • ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียนแต่ห้ามเกิน 2 ภาคเรียน
 • ห้ามทำงานยกเว้นเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นครั้งคราวหรืองานบ้าน

พี่เลี้ยงเด็ก

 • มีอายุระหว่าง 18-26 ปี
 • ต้องมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับอเมริกา
 • จบการศึกษาระดับมัธยมแล้ว
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • เข้าดูแลเด็กได้ไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 10 ชั่วโมงต่อวัน
 • อยู่ในอเมริกาได้ไม่เกิน 1 ปี
 • ต้องมีชั่วโมงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคเรียน

ติดต่อเรา

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

 • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
 • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
 • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
 • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
 • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
 • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.