Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
H-1B Visa

วีซ่าประเ์ภท H1-B (Specialty Occupation)

คำอธิบาย

วีซ่าสำหรับผู้ชำนาญงานพิเศษในแขนงต่างๆ หรือ H1-B กำหนดให้ผู้เป็นมืออาชีพเหล่านี้สามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯเพื่อทำงานในตำแหน่งที่เขามีความสามารถในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาขาอาชีพที่จะได้รับการพิจารณาได้แก่ วิศวะกร พยาบาล ศาสตราจารย์ นักวิจัย หรือ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยที่เขาเหล่านั้นจะได้รับทั้งประสบการณ์ทำงานที่คุ้มค่าพร้อมกับค่าตอบแทนจากการทำงานในอัตราที่เทียบเท่าหรือมากกว่าพลเมืองอเมริกัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการกำหนดโควต้าสำหรับวีซ่าประเภท H1-B บุคคลเหล่านี้มักเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาแล้วทั้งจากสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ข้อได้เปรียบของวีซ่าประเภท H1-B

●กำหนดให้ผู้ที่มีความชำนาญในวิชาชีพเหล่านี้ สามารถเดินทางเข้าในสหรัฐฯเพื่อทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่งที่ตนมีความถนัดเป็นพิเศษ
● ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากบริษัทนายจ้าง
● สามารถต่ออายุวีซ่าได้ แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
● คู่สมรสและบุตรจะได้รับวีซ่า H-4 และสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่ผู้ถือวีซ่า H1-B ยังได้รับการรับรอง แต่คู่สมรสและบุตรไม่ได้รับอนุญาตการทำงาน
● คู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีสิทธิเีข้่าเรียนในโีรงเรียนหรือวิทยาลัยตามสิทธิของผู้ถือวีซ่า H-4
● สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า H1-B ได้มากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกันกล่าวคือสิทธิในการมีนายจ้าง 2 คนในเวลาเดียวกัน

คุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท H1-B

เป็นผู้มีความชำ่นาญการพิเศษในวิชาชีพ ในทางกฎหมาย US Immigration ได้ให้คำจำกัดความของ Specialty Occupation ไว้ว่า

• เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในระดับที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
• มีวุฒิการศึกษาต่ำสุดระดับปริญญาตรีในสาขาเฉพาะทาง หรือเทียบเท่า

ระดับความรู้ และ ประสบการณ์ในการทำงาน จะเป็นเครื่องช่วยการันตีว่าบุคคลนั้นจะสามารถสร้างความก้าวหน้่าในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ ส่วนผู้ที่มีวุฒิบัตรจากต่างประเืทศ ต้องมีหลักฐานยืนยันวุฒิบัตร หรือ Credential Evaluation

การจ้างงาน บริษัทที่เิสนอจ้่างงานในสหรัฐฯต้องยื่นคำร้องเพื่อแสดงความจำนงในการจ้างงานที่งาน Labor Condition Application ใน United States Department of Labor โดยลงนามรับรองดังนี้

● บริษัทจะ่จ่ายค่าจ้างตอบแทนให้แก่ลูกจ้่างผู้ถือวีซ่า H1-B ในอัตราที่สูงกว่าพนักงานที่ประสบการณ์หรือมีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือตามสถิติในเมืองมหานครค่าจ้างจะมีจำนวนที่สูงขึ้นไปยิ่งขึ้น
● การจ้างงานต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับการทำงานในระบบ กล่าวคือ ไม่เป็นกาีรจ้างงานที่ซ้ำซ้อน
● ในระหว่างผู้ถือวีซ่า H1-B ทำสัญญาการจ้างกับบริษัทผู้ถือวีซ่า H1-B จะไม่ทำการประท้วงและจะไม่มีการปิดกิจการโดยนายจ้าง
● นายจ้างต้องมีความพร้อมที่จะเปิดเผยหลักฐานเมื่อถูกตรวจสอบ เช่น สำเนาการจ้างงานลูกจ้าง H1-B คำร้องการ ยื่นใบสมัคร เอกสารแสดงรายละเอียดค่าจ้างโดยสามารถอธิบายอัตรา่้ค่าจ้างตามจริงหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม
● The Department of Labor กรมแรงงานสหรัฐฯคือ หน่วยงานที่อนุมัติการจ้างงาน
● นายจ้างต้องยินยอมจ่ายค่าเดินทางให้แก่ลูกจ้าง H1-B ในกรณีที่นายจ้างได้ยกเลิกการจ้างก่อนระยะเวลาที่ตกลงไว้

ข้อจำกัด

● จะไม่มีการจ้างงานใดๆจนกว่าคำร้องการขอวีซ่า H1-B จะได้รับการอนุมัติจาก The Immigration & Naturalization Service
● ผูุ้ถือวีซ่า H1-B อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างในระหว่าง 6 ปี ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้มีการเห็นชอบบริษัทนายจ้างใหม่จาก The Immigration & Naturalization Service
● โควต้าที่จะรองรับผู้มีสิทธิถือวีซ่า H1-B ในแต่ละปีนั้น เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครรายใหม่ ไม่นับรวมผู้ที่กำลังต่ออายุวีซ่า หรือ ผู้ที่กำลังเปลี่ยนนายจ้างใหม่
● คู่สมรสและบุตร ของผู้ถือวีซ่า H1-B ไม่มีสิทธิ์ทำงานในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

ติดต่อเรา

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

  • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
  • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
  • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
  • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
  • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
  • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.