Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าประเ์ภท H1-B (Specialty Occupation)

คำอธิบาย

วีซ่าสำหรับผู้ชำนาญงานพิเศษในแขนงต่างๆ หรือ H1-B กำหนดให้ผู้เป็นมืออาชีพเหล่านี้สามารถเดิน
ทางเีข้ามาในสหรัฐฯเพื่อทำงานในตำแหน่งที่เขามีความสามารถในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาขาอาชีพที่จะ
ได้รับการพิจารณาได้แก่ วิศวะกร พยาืบาล ศาสตราจารย์ นักวิจัย หรือ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยที่
เขาเหล่านั้นจะได้รับทั้งประสบการณ์ทำงานที่คุ้มค่าพร้อมกับค่าตอบแทนจากการทำงานในอัตราที่เทียบ
เื้้ท่าหรือมากกว่าพลเมืองอเมริกัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการกำหนดโควต้าสำหรับวีซ่าประเภท H1-B บุคคล
เหล่านี้มักเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาแล้วทั้งจากสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ข้อได้เปรียบของวีซ่าประเภท H1-B

กำหนดให้ผู้ที่มีึความชำนาญในวิชาชีพเหล่านี้ สามารถเดินทางเข้าในสหรัฐฯเพื่อทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่งที่ตนมีความถนัดเป็นพิเศษ
● ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากบริษัทนายจ้าง
● สามารถต่ออายุวีซ่าได้ แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
● คู่สมรสและบุตรจะได้รับวีซ่า H-4 และสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่ผู้ถือวีซ่า
H1-B ยังได้รับการรับรอง แต่คู่สมรสและบุตรไม่ได้รับอนุญาตการทำงาน
● คู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีสิืทธิเีข้่าเรียนในโีรงเรียนหรือวิทยาลัยตามสิืทธิของผู้ัิถือวีซ่า
H-4
● สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า H1-Bได้มากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกันกล่าวคือสิทธิในการมีนายจ้่าง 2
คนในเวลาเดียวกัน

คุุุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท H1-B

เป็นผู้มีึความชำ่นาญการพิเศษในวิชาชีพ ในทางกฎหมายUS Immigration ได้ให้คำจำกัดความของ Specialty Occupationไว้ว่า

• เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในระดับที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
• มีวุฒิการศึกษาต่ำสุดระดับปริญญาตรีในสาขาเฉพาะทาง หรือเื่ทียบเท่า

ระดับความรู้ และ ประสบการณ์ในการทำงาน จะเป็นเครื่องช่วยการันตีว่าบุคคลนั้นจะสามารถสร้างความ
ก้าวหน้่าในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ ส่วนผู้ที่มีวุฒิบัตรจากต่างประเืทศ ต้องมีหลักฐานยืนยันวุฒิบัตร หรือ
Credential Evaluation

การจ้างงาน บริษัทที่เิสนอจ้่างงานในสหรัฐฯต้องยื่นคำร้องเพื่อแสดงความจำนงในการจ้างงานที่งาน
Labor Condition Application ใน United States Department of Labor โดยลงนามรับรองดังนี้

● บริษัทจะ่จ่ายค่าจ้างตอบแทนให้แก่ลูกจ้่างผู้ถือวีซ่า H1-B ในอัตราที่สูงกว่าพนักงานที่ประ่สบการณ์
หรือมีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือตามสถิติในเมืองมหานครค่าจ้างจะมีจำนวนที่สูงขึ้นไปยิ่งขึ้น
● การจ้างงานต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับการทำงานในระบบ กล่าวคือ ไม่เป็นกาีรจ้างงานที่ซ้ำซ้อน
● ในระหว่างผู้ถือวีซ่าH1-Bทำสัญญาการจ้างกับบริษัทผู้ถือวีซ่าH1-Bจะไม่ทำการประท้วง
และจะไม่มีการปิดกิจการโดยนายจ้าง
● นายจ้างต้องมีความพร้อมที่จะเปิดเผยหลักฐานเมื่อถูกตรวจสอบ เช่น สำเนาการจ้างงานลูกจ้าง H1-B
คำร้องการ ยื่นใบสมัคร เอกสารแสดงรายละเอียดค่าจ้่างโดยสามารถอธิบายอัีตรา่้ค่าจ้างตามจริงหรือค่า
จ้างที่ต้ิองจ่ายเพิ่ม
● The Department of Labor กรมแรงงานสหรัฐฯคือ หน่วยงานที่ิ่ิอนุมัติการจ้่างงาน
● นายจ้างต้องยินยอมจ่ายค่าเดินทางให้แก่ลูกจ้าง H1-B ในกรณีที่นายจ้างได้ยกเลิกการจ้างก่อนระยะเวลา
ที่ตกลงไว้

ข้อจำกัด

● จะไม่มีการจ้างงานใดๆจนกว่าคำร้องการขอวีซ่า H1-B จะได้รับการอนุมัืิติจาก The Immigration &
Naturalization Service
● ผูุ้ถือวีซ่า H1-B อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างในระหว่าง 6 ปี ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้มีการเห็นชอบ
บริษัทนายจ้างใหม่จาก The Immigration & Naturalization Service
● โควต้าที่จะรองรับผู้มีสิทธิถือวีซ่า H1-B ในแต่ละปีนั้น เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครรายใหม่ ไม่นับรวมผู้ที่
กำลังต่ออายุวีซ่า หรือ ผู้ที่กำลังเปลี่ยนนายจ้างใหม่
● คู่สมรสและบุตร ของผูุุ้้ถือวีซ่า H1-B ไม่มีสิทธิ์ทำงานในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your first name.
 • Please enter your last name.
 • Please enter your address.
 • Please enter your city.
 • Please enter your zip code.
 • This isn't a valid phone number.
 • Please enter your email address.
  This isn't a valid email address.
 • Please make a selection.
 • Please enter a statement of case.