Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
E-1 Visa

วีซ่าประเภทนักธุรกิจต่างประเทศ E-1

คำอธิบาย

วีซ่าประเภทE-1กำหนดให้นักธุรกิจชาวต่างชาติในประเทศที่มี่้สนธิสัญญาทางการค้าร่วมกับสหรัฐฯ
สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อจุดประสงค์ในการชี้นำและพัฒนาตลาดธุรกิจนำเข้าและส่งออก
เืนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ืร่วมกันหลายประการระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่สัญญา
ดังนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติของนักธุรกิจต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

วีซ่าประเภท E-1 มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจ ดังนี้

การเป็นเจ้าของกิจการ วีซ่าสำหรับนักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือ E-1ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการ
ให้นักธุรกิจต่างประเทศเข้่ามาเป็นเีจ้่่าของกิจการในสหรัฐฯ ได้ทั้งในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หรือ ถือหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการ (ไม่นัอยกว่า 50 %) โดยไม่ได้สงวนสิทธิการลงทุนไว้
เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้น นับเป็นนโยบายที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ

ระยะเวลา เนื่ิองจากวีซ่า E-1 เป็นวีซ่าประเภทชั่วคราวนักธุรกิจผู้ถือวีซ่าสามารถคงสถานภาพไว้โดย
ไม่จำกัดระยะเวลา ตราบเท่าที่ธุรกิจยังคงอยู่ การต่ออายุวีซ่า ติดต่อได้ที่ Immigration &
Naturalization Service หรือ U.S. State Department

ใช้เวลาสั้นในการดำเนินการ เนื่องจากวีซ่า E-1 เป็นวีซ่าประเภทชั่วคราว ขั้นตอนการดำเนินการจึงรวด
เร็วกว่าวีซ่าประเภทถาวรที่ดำเนินการตามลำดับก่อนหลัง การเปลี่ยนสถานภาพเป็นวีซ่าประเภท E-1
ถ้าดำเนินการในสหรัฐฯจะใช้เวลาประมาณ 90-180 วัน เงื่ิิอนไขระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับขอบเขตในการ
ตัดสินของสำนักงาน Immigration & Naturalization Service ที่ติดต่อ นักธุรกิจที่ดำเีนินเรื่องจากต่าง
ประเทศ ระยะการดำเนินการ จะีขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสมัคร และความพร้อมของบุคคลากรของรัฐ
ในการเดินเรื่องให้

การทำงานในสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภท E-1 กำหนดไว้ว่า ผู้บริหารชั้นสูงของธุรกิจมีสิทธิที่จะได้รับค่า
ตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ อาจจะเป็นในรูปเืงินเดือน เงินปันผล หรือ กำไัร เช่นเดียวกันกับผู้ทำ
งานทั่วไปในสหรัฐฯ

ผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร) ของผู้ถือวีซ่า E-1 มีสิทธิ์ทำงานได้ โดยติดต่อขอรับใบอนุญาตการทำงานจาก
สำนักงาน Employment Authorization (EAD)

สิทธิที่ครอบคลุมถึงคู่สมรสและีบุตร ผูุ้ถือวีซ่า E-1 จะได้รับวีซ่าสำหรับคุ่สมรสและบุตรเช่นกัน คู่่สมรส
จะคงสถานภาพได้นานตราบเท่าที่ ผู้ขอหลัก ยังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

วีซ่าสำหรับลูกจ้างที่มีฝีมือ สำหรับบริษัทที่มีพนักงานเพียงพอแล้ว การขอวีซ่าประเภท E-1 เพิ่มเติม
สำหรับลูกจ้างสามารถทำได้ในกรณีที่ลูกจ้างผู้นั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลย-
พิืนิจของ United States State Department ถึงความจำเป็น และัจำนวนการจ้างลูกจ้่าง E-1
จะขึ้นอยู่กับขนาดและกลไกของธุรกิจนั้นๆ และผู้สมัครต้องมีสัญชาติเดียวกันกับผู้ขอหลัก

ผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร)ของลููกจ้างวีซ่าประเภทE-1จะมีสถานภาพเช่นเดียวกันกับผู้ติดตาม(คู่สมรส-
บุตร)ของผู้ถือวีซ่าหลักประเภท E-1ซึ่งผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร) ของลูกจ้างผู้ถือวีซ่า E-1 สามารถ
อยู่ในสหรัฐฯเป็นระยะเวลานานตราบเท่าที่ ลูกจ้างวีซ่า E-1 ยังมีสัญญาจ้างต่อนายจ้าง E-1

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

  • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
  • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
  • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
  • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
  • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
  • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.