Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าประเภทนักธุรกิจต่างประเทศ E-1

คำอธิบาย

วีซ่าประเภทE-1กำหนดให้นักธุรกิจชาวต่างชาติในประเทศที่มี่้สนธิสัญญาทางการค้าร่วมกับสหรัฐฯ
สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อจุดประสงค์ในการชี้นำและพัฒนาตลาดธุรกิจนำเข้าและส่งออก
เืนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ืร่วมกันหลายประการระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่สัญญา
ดังนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติของนักธุรกิจต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

วีซ่าประเภท E-1 มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจ ดังนี้

การเป็นเจ้าของกิจการ วีซ่าสำหรับนักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือ E-1ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการ
ให้นักธุรกิจต่างประเทศเข้่ามาเป็นเีจ้่่าของกิจการในสหรัฐฯ ได้ทั้งในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หรือ ถือหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการ (ไม่นัอยกว่า 50 %) โดยไม่ได้สงวนสิทธิการลงทุนไว้
เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้น นับเป็นนโยบายที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ

ระยะเวลา เนื่ิองจากวีซ่า E-1 เป็นวีซ่าประเภทชั่วคราวนักธุรกิจผู้ถือวีซ่าสามารถคงสถานภาพไว้โดย
ไม่จำกัดระยะเวลา ตราบเท่าที่ธุรกิจยังคงอยู่ การต่ออายุวีซ่า ติดต่อได้ที่ Immigration &
Naturalization Service หรือ U.S. State Department

ใช้เวลาสั้นในการดำเนินการ เนื่องจากวีซ่า E-1 เป็นวีซ่าประเภทชั่วคราว ขั้นตอนการดำเนินการจึงรวด
เร็วกว่าวีซ่าประเภทถาวรที่ดำเนินการตามลำดับก่อนหลัง การเปลี่ยนสถานภาพเป็นวีซ่าประเภท E-1
ถ้าดำเนินการในสหรัฐฯจะใช้เวลาประมาณ 90-180 วัน เงื่ิิอนไขระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับขอบเขตในการ
ตัดสินของสำนักงาน Immigration & Naturalization Service ที่ติดต่อ นักธุรกิจที่ดำเีนินเรื่องจากต่าง
ประเทศ ระยะการดำเนินการ จะีขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสมัคร และความพร้อมของบุคคลากรของรัฐ
ในการเดินเรื่องให้

การทำงานในสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภท E-1 กำหนดไว้ว่า ผู้บริหารชั้นสูงของธุรกิจมีสิทธิที่จะได้รับค่า
ตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ อาจจะเป็นในรูปเืงินเดือน เงินปันผล หรือ กำไัร เช่นเดียวกันกับผู้ทำ
งานทั่วไปในสหรัฐฯ

ผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร) ของผู้ถือวีซ่า E-1 มีสิทธิ์ทำงานได้ โดยติดต่อขอรับใบอนุญาตการทำงานจาก
สำนักงาน Employment Authorization (EAD)

สิทธิที่ครอบคลุมถึงคู่สมรสและีบุตร ผูุ้ถือวีซ่า E-1 จะได้รับวีซ่าสำหรับคุ่สมรสและบุตรเช่นกัน คู่่สมรส
จะคงสถานภาพได้นานตราบเท่าที่ ผู้ขอหลัก ยังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

วีซ่าสำหรับลูกจ้างที่มีฝีมือ สำหรับบริษัทที่มีพนักงานเพียงพอแล้ว การขอวีซ่าประเภท E-1 เพิ่มเติม
สำหรับลูกจ้างสามารถทำได้ในกรณีที่ลูกจ้างผู้นั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลย-
พิืนิจของ United States State Department ถึงความจำเป็น และัจำนวนการจ้างลูกจ้่าง E-1
จะขึ้นอยู่กับขนาดและกลไกของธุรกิจนั้นๆ และผู้สมัครต้องมีสัญชาติเดียวกันกับผู้ขอหลัก

ผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร)ของลููกจ้างวีซ่าประเภทE-1จะมีสถานภาพเช่นเดียวกันกับผู้ติดตาม(คู่สมรส-
บุตร)ของผู้ถือวีซ่าหลักประเภท E-1ซึ่งผู้ติดตาม(คู่สมรส-บุตร) ของลูกจ้างผู้ถือวีซ่า E-1 สามารถ
อยู่ในสหรัฐฯเป็นระยะเวลานานตราบเท่าที่ ลูกจ้างวีซ่า E-1 ยังมีสัญญาจ้างต่อนายจ้าง E-1

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload