Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
P-1 Visa

วีซ่า P-1 – ผู้ที่เป็นศิลปิน หรือ นักกีฬา

ความหมาย

วีซ่า P-1 (นักกีฬา หรือผู้ให้ความบันเทิง) P-2 (นักแสดงแลกเปลี่ยน) และP-3 (นักแสดงด้านวัฒนธรรม) จะถูกออกให้เพื่ออนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นระยะเวลาชั่วคราว

ระยะเวลาของวีซ่า P-1 P-2 และ P-3

P-1 สามารถถูกอนุมัติให้มีอายุได้ถึง ๕ ปี และสามารถต่ออายุได้ไม่เกินเวลาทั้งหมด ๑๐ ปี

P-2 สามารถถูกอนุมัติให้มีอายุได้เป็นครั้งคราว และมีระยะเวลาจำกัด และจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน หลักจากการอนุมัติครั้งล่าสุด

P-3 สามารถถูกอนุมัติให้มีอายุได้เป็นครั้งคราว และมีระยะเวลาจำกัด และจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน หลักจากการอนุมัติครั้งล่าสุด

สิทธิประโยชน์

อนุมัติให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือวีซ่าสถานะ P ถูกอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถแสดงและรับของรางวัลเป็นเงินได้ค่าชดเชยสำหรับการแสดงอาจจะเป็นหน่วยของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่างชาติก็ได้

ไม่มีใบรับรองแรงงาน

วีซ่า P สามารถออกให้โดยปราศจากการหางาน หรือไม่มีใบรับรองแรงงานเหมือนวีซ่า H อย่างไรก็ตามวีซ่าสถานะ P ควรได้รับคำแนะนำจากองค์กรแรงงานที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องการ

P-1 นักกีฬา
นักกีฬาต้องสาธิตการแข่งขันแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มให้กับสถานการแสดงที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

P-1 ผู้ให้ความบันเทิง

ผู้ให้ความบันเทิงต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศว่าโดดเด่นเป็นระยะเวลาหนึ่งผู้ให้ความบันเทิงต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างน้อย ๑ ปี และเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแสดงของกลุ่ม

P-2 นักแสดงแลกเปลี่ยน

นักแสดง P-2 ต้องร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับองค์กรที่อยู่ต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนศิลปินและนักแสดง นักแสดงต้องเป็นส่วนสำคัญในการแสดง

P-3 นักแสดงด้านวัฒนธรรม

ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง P-3 ต้องแสดงในโปรแกรมที่มีคุณลักษณะเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ข้อจำกัด

ไม่เป็นรายบุคคล

ผู้ให้ความบันเทิง P-1 (ที่ไม่ใช่นักกีฬา) ต้องแสดงเป็นกลุ่ม ไม่ใช่เดี่ยว

ความจำเป็นในการหาคำปรึกษาหารือ

การร้องขอวีซ่า P-1 และ P-3 จะไม่ถูกอนุมัติจนกระทั่งองค์กรแรงงานที่เหมาะสมได้คำปรึกษาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานการแสดงสัญชาติ

การพึ่งพาอาศัยกัน

โปรแกรม P-2 จะมีการแลกเปลี่ยนการแสดงระหว่างประเทศกันตามความเหมาะสม