Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
H-2 Visa

วีซ่าประเภทลูกจ้างทำงานชั่วคราว H-2

คำอธิบาย

วีซ่าประเภท H-2 กำหนดให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อทำงานเป็นระยเวลาชั่วคราวโดยแบ่งวีซ่าประเภทนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. H-2A ลูกจ้างชั่วคราวในงานเกษตรกรรม
2. H2-B ลูกจ้างชั่วคราวประเภทไม่ใช่งานเกษตรกรรม

ข้อได้เปรียบของวีซ่า H-2

● ผู้ถือวีซ่า H-2 มีสิทธิ์ทำงานในสหรัฐฯตา่มคำร้องของบริษัทนายจ้าง
● คู่สมรสและบุตร ของผู้ถือวีซ่า H-2 จะได้รับวีซ่า H-4 คือสามารถอยู่ในสหรัฐฯตามระยะเวลาของผูุ้ถือ วีซ่า H-2
● คู่สมรสและบุตรของผู้ถือวีซ่า H-2 ที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี มีสิทธิ์เ่ข้าเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยได้ตามข้อกำหนดของวีซ่า H-4

คุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท H-2

● มีลักษณะเป็นการจ้างแบบชั่วคราวต่างจากวีซ่า H1-B คือไม่มีการเสนอตำแหน่งที่ถาวรส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานตามฤดูกาล
● ก่อนการยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่า H-2 ใหแก่ลูกจ้าง บริษัทนายจ้างจะต้องได้รับทะเบียนจาก The U.S. Department of Labor เพื่อรับรองว่า เป็นการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น
● ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกัีบการศึกษา ประวัิิัติการทำงาน หรือ ได้ืผ่้านการฝึกอบรมเืพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อจำกัด

● วีซ่าประเภท H-2 สามารถขยายการจ้างงานเิพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 1 ปี รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 ปี

● คู่สมรสและบุตร ไม่มีสิทธิ์ทำงานได้ในระหว่างที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ