Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
F-1 Visa

วีซ่านักเรียน F-1

รายละเอียด

วีซ่านักเรียน F-1

อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยจุดประสงค์ในการเรียนต่อแบบเต็มเวลาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่รับแล้ว

สิทธิประโยชน์

ที่อยู่อาศัย

นักเรียนสามารถที่จะพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่กำลังเรียนอยู่แบบเต็มเวลา

การผ่อนปรน

สถานะวีซ่านักเรียน F-1 สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะผู้อพยพได้เมื่อมีคุณสมบัติ หรือมีสิทธิในการเข้ารับเลือก

การทำงาน

สถานะวีซ่านักเรียน F-1 อนุญาตให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติหาประสบการณ์การทำงานได้หลังจบการศึกษา หรือตามหลักสูตรฝึกงานนักเรียนยังสามารถทำงานได้ อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง ในวิทยาเขตที่มีคุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องการ

ด้านการตอบรับ

หลักฐานการตอบรับออกโดยสถานการศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ด้านการเงิน

หลักฐานด้านการเงินที่สามารถเลี้ยงดูนักเรียนได้ในขณะที่พำนักและเรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากการทำงานที่นั่นเพื่อเลี้ยงชีพ

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสงค์ในการอพยพ

หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีประสงค์เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการศึกษา

ข้อจำกัดต่างๆ

การออกวีซ่านักเรียน F-1

การออกวีซ่านักเรียน F-1 นั้นขึ้นอยู่กับสถานะสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เจ้าหน้าที่กงสุลในประเทศนั้นๆอาจลังเลที่จะออกวีซ่านักเรียนให้เนื่องจากเกรงว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่กลับประเทศของตนเองหลังจากเรียนจบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีบ่อยครั้งที่ลังเลในการเปลี่ยนสถานะวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นสถานะวีซ่านักเรียนเนื่องจากไม่ไว้วางใจว่านักท่องเที่ยวมีประสงค์ที่จะเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่เดินทางเข้าประเทศในสถานะนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่กงสุล ณ ประเทศต่างๆ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการออกวีซ่านักเรียนเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เมื่อหลักฐานด้านการเงิน มีไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดู
 • หรือจ่ายค่าเล่าเรียนของนักเรียนที่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ทำงาน
 • เมื่อหลักสูตรที่นักเรียนต้องการเรียนไม่สอดคล้องกับโอกาสการหางานในประเทศของนักเรียน
 • เมื่อไม่มีข้อผูกมัดเพียงพอที่นักเรียนจะกลับประเทศของตนเองหลังจบการศึกษา

การคงไว้ซึ่งสถานะของวีซ่านักเรียน

นักเรียนจะต้องคงไว้ซึ่งสถานะของวีซ่านักเรียนตลอดระยะเวลา การรักษาซึ่งสถานะวีซ่านักเรียน F-1 มีดังต่อไปนี้

 • นักเรียนจะต้องเรียนแบบเต็มเวลา ทุกเทอมการเรียนแบบเต็มเวลานั้นขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่
 • นักเรียนที่มีปริญญาตรี ปริญญาเอก นักค้นคว้าในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเรียนด้านการดนตรีหรือ ประสงค์เรียนด้านศาสนา ต้องมีการรับรอง หรือมีการแสดงให้เห็นว่ากำลังเรียนแบบเต็มเวลาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้นๆ
 • นักเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต้องมีการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษานั้นๆว่าประกอบไปด้วยอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเรียนทั้งแบบเซเมสเตอร์ หรือ ควอเตอร์ ต่อภาคเรียน นอกจากนักเรียนเหลือหน่วยกิตที่น้อยกว่า ในการจบการศึกษาในภาคนั้น
 • มีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 12 ชั่งโมง หรือเทียบเท่า ในโปรแกรมด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ (liberal arts) สุนทรียะ (fine arts) หรือที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพในโรงเรียนที่ประสาทปริญญา หรือหน่วยกิจนั้นๆเป็นที่ยอมรับโดยอย่างน้อย 3 สถานที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงในห้องเรียน ถ้ามาตรฐานเป็นแบบห้องเรียน และ 22 ชั่วโมง ถ้ามาตรฐานเป็นแบบห้องทดลอง ในโปรแกรมด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ (liberal arts) สุนทรียะ (fine arts) หรือ ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 • นักเรียนเรียนในระดับประถม หรือมัธยมไม่ต่ำกว่าจำนวนชั่วโมงที่กำหนดโดยมีระยะเวลาการจบการศึกษาตามปกติ
 • ผ่านกิจขั้นต่ำตามเกณฑ์รายวิชาในภาคเรียน
 • ห้ามทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
 • ห้ามทำผิดกฎหมายท้องที่ รัฐ และสหพันธรัฐ
 • ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเปลี่ยนสถานศึกษา
 • ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาใหม่
 • จ่ายค่าเล่าเรียนได้ครบถ้วนตามภาคเรียน
 • นักเรียนต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำวีซ่าต่างสถานะหลังจากจบการศึกษา หรือเริ่มฝึกงาน

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

 • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
 • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
 • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
 • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
 • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
 • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.