Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

ภาคผนวก วีซ่า (Appendix)

ความหมายของตำแหน่งผู้จัดการสำหรับ L-1A วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(B)

ความหมาย

(B) ตำแหน่งผู้จัดการ หมายถึงหน้าที่ภายในองค์กรที่ลูกจ้างจะต้องทำ
1. บริหารจัดการภายในองค์กร แผนก ฝ่าย หรือหน่วยงานในองค์กร
2. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อื่น หรือบริหารงานในส่วนที่จำเป็นต่อองค์กร แผนก หรือฝ่ายขององค์กร
3. มีอำนาจในการเรียกจ้าง ไล่ออก หรือให้คำแนะนำในการคัดเลือกพนักงาน หรืออื่นๆเสมือนฝ่ายบุคคล
(เช่นการเลื่อนตำแหน่งและอนุญาตหยุดงาน) สำหรับผู้ทำงานใต้บังคับบัญชา หากไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในส่วนบริหารขององค์กร และ
4. ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจำวันได้ หากไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ก็ต่อเมื่อผู้ใต้บังคับ
บัญชาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานนั้นๆ

ความหมายของตำแหน่งผู้บริหารสำหรับ L-1A วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(C)

(C) ตำแหน่งผู้บริหารหมายถึงหน้าที่ภายในองค์กรที่ลูกจ้างจะต้องทำ
1. ชี้นำระดับผู้บริหารในองค์กร หรือฝ่ายหลักขององค์กร
2. สร้างเป้าหมายและนโยบายขององค์กร หรือแผนกฝ่ายในองค์กร
3. ใช้ดุลพินิจที่กว้างไกลในการตัดสินใจ และ
4. รับคำแนะนำหรือแนวทางจากผู้บริหารในตำแหน่งที่สูงกว่า คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น เท่านั้น

ความหมายของผู้มีความสามารถพิเศษสำหรับ L-1B วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(D)

(D) ความสามารถพิเศษหมายถึงความรู้เฉพาะในด้านต่างๆที่เฉพาะบุคคลมี ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นในด้านสินค้า การให้บริการ การวิจัย เครื่องมือ เทคนิค การบริหาร หรือการตลาดในระดับ
นานาชาติ หรือความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในกระบวนการการทำงานขององค์กร

8 C.F.R., 214 (I)(1)(II)(E)
(E) ผู้มีความรู้เฉพาะทางหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางในสาขาอาชีพที่ได้อธิบายในย่อหน้า
(I)(1)(II)(D) และเป็นสมาชิกของสาขาอาชีพดังที่ได้กล่าวไว้ใน หมวด 101 (a)(32) ของพระราชบัญญัติ
การตรวจคนเข้าเมืองและการขอสัญชาติ

ความหมายของ R-1 ผู้ทำงานในด้านศาสนา วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(r)(2)

ทำงานในองค์กรทางศาสนาที่ทำงานกุศลที่ได้รับการยกเว้นทางด้านภาษี ที่ได้อธิบายในหมวด
501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี 1986 เนื่องจากองค์กรทางศาสนาเหล่านี้มิได้ทำงานเพื่อมุ่ง
หวังผลประโยชน์ทางภาษี แต่เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิกายทางศาสนาหมายถึงองค์กรที่ทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนานิกาย
ต่างๆที่ได้รับการยกเว้นทางด้านภาษี ที่ได้อธิบายในหมวด 501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี
1986

ผู้สอนศาสนาหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรทางศาสนาในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนา คำจำกัดความนี้ไม่รวมถึงผู้เทศน์บรรยายที่ไม่ได้รับมอบหมายงาน
ข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญหมายถึงกิจกรรมในด้านศาสนาซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีวุฒิอย่างน้อยในระดับเทียบเท่า
ปริญญาตรีนิกายทางศาสนาหมายถึงกลุ่มรวมผู้นับถือทางศาสนา หรือสังคมที่มีการปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับพระ
การปฏิบัติตามความศรัทธา การสวดบูชา การปฏิบัติตามคำสอนและหลักเกณฑ์ทางศาสนา พิธีกรรม จัดตั้ง
สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม การชุมนุมทางศาสนาอย่างสุจริตใจ

กลุ่มนิกายเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี 1986
อาชีพทางศาสนารวมถึง ผู้ให้คำแนะนำด้านศาสนา ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา ผู้เขียนคำสั่งสอน
ผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางศาสนา บาทหลวง ล่ามแปลทางศาสนา หรือผู้แนะนำศาสนา
กลุ่มอาชีพนี้ไม่รวมถึงภารโรง พนักงานซ่อมบำรุง เสมียน ผู้ขอรับบริจาค หรือพนักงานทำงานในระบบการรับ
บริจาคอาชีพทางศาสนาหมายถึงหน้าที่ที่ทำในศาสนาตามความศรัทธาเช่นการปฏิบัติตนตามคำสาบานของ
ศาสนา อาชีพเหล่านี้ได้แก่แม่ชี พระสงฆ์ และภราดร

คำอธิบายของธุรกรรมทางธุรกิจสำหรับ B-1 วีซ่าชั่วคราว 8 C.F.R., 41.31

(1) คำว่า ธุรกิจ ที่ได้ใช้ใน INA 101(a)(15)(B) หมายถึงการแสดงสินค้า การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแขนงต่างๆ โดยไม่ได้รวมถึงการทำงานในท้องถิ่น ในกรณีนี้ ธุรกิจก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ก่อสร้าง หรือสถานที่จัดเตรียมวัสดุจะต้องจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น
สำหรับผู้ถือ B-1 วีซ่าชั่วคราวไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้สำหรับชาวต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเภทงานที่ต้องใช้ทักษะหรือความรู้ความ เชี่ยวชาญพิเศษโดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน
จะต้องจัดเตรียมการเอกสารเพิ่มเติมภายใต้บทบัญญัติของ , 41.53 และจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้พำนักอาศัยชั่วคราว

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload