Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Visa Guide

ประเภทของวีซ่า (Visa Guide)

โดย ริชาร์ด เฮนรี่ แมนี่ย์ (Mr. Richard Henry Maney)

อุทิศให้ผู้อพยพที่มีความฝัน และความกล้าหาญซึ่งช่วยสร้างวิสัยทัศน์ให้กับประเทศนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ถูกสร้างโดยผู้อพยพ ความมั่นคงด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกายังคงดึงดูดชาวต่างชาติทั่วโลก ในปีที่ผ่านๆมา เพราะว่าความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการเดินทางเข้าประเทศนี้ ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎข้อบังคับ และมีการกวดขันมากขึ้นในการสร้างกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมคนเข้าเมืองทั้งผู้อพยพ และผู้ที่ไม่มีประสงค์อพยพ

จากอุปสรรคเหล่านี้นั้น การได้รับสถานะผู้พำนักอาศัยถาวรยังคงเป็นไปได้จากการเตรียมตัวผ่านความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย

คู่มือนี้ถูกออกแบบให้เสนอความเป็นไปได้สำหรับการได้มาซึ่งสถานะการเข้าเมือง และสถานะที่สามารถ
ทำงานได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คู่มือนี้มีประสงค์ที่จะสรุปสาระสำคัญขั้นแรกสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจ คู่มือนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนคำแนะนำ
ทางด้านกฎหมายจากทนายผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอพยพเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด
เพราะกฎหมายการอพยพของประเทศนี้มีความซับซ้อน การปรึกษาทนายความที่มีความสามารถเฉพาะทางจึงมี
ความสำคัญก่อนการทำวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ยังคงเปิดรับชาวต่างชาติที่ยอมทำตามกฎหมายการอพยพของประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านหลังของคู่มือนี้

วีซ่าสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะอพยพ (Non-Immigration Visa)


การโอนสัญชาติ (Naturalization)

Labor Certification

วีซ่าภาึคผนวก (Appendix)