Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

การได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐ(Naturalization)

คำอธิบาย
การได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐคือการที่ชาวต่างด้าวกลายเป็นพลเมืองสหรัฐ

สิทธิประโยชน์

การอุปถัมภ์ญาติ
ผู้ได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐสามารถยื่นเรื่องขอให้ญาติบางส่วนมาอยู่ด้วยในสหรัฐฯ ได้ในฐานะผู้ขอตั้งถิ่นฐาน
ญาติเหล่านั้นได้แก่ คู่สมรส และบุตร (ไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือไม่ หรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม) บิดามารดา พี่น้อง

สิทธิในการได้รับผลประโยชน์
ได้รับสิทธิในทางสังคมและผลประโยชน์จากรัฐบาลเทียบเท่ากับพลเมืองสหรัฐ

การท่องเที่ยวนอกสหรัฐ
ผู้มีสัญชาติสหรัฐสามารถที่จะออกนอกประเทศได้อย่างอิสรเสรีโดยไม่มีกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิในการมีถิ่น
ที่อาศัยถาวรไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศเกิน 12 เดือนได้ และจะต้องแสดงเอกสารการกลับเข้าประเทศ

การทำงานที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ
ผู้มีสัญชาติสหรัฐสามารถทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ หรืองานที่มีผลต่อความมั่นคงของ
ชาติได้

สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในฐานะผู้ถือสัญชาติสหรัฐสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ

ข้อกำหนด

การเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องเป็นผู้ถือสิทธิในการย้ายถิ่นฐานถาวรอย่างน้อยห้าปี แต่ถ้าผู้ยื่นขอ
สิทธิได้สมรสและยังอยู่กินกับคู่สมรสที่เป็นพลเมืองสหรัฐข้อกำหนดเวลาจะลดลงเหลือสามปี

การพำนักอาศัย
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอย่างน้อย 30 เดือนภายในระยะเวลา
60 เดือนก่อนหน้าการยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่มีคู่สมรสเป็นพลเมืองสหรัฐสามารถยื่นคำร้องได้เมื่ออาศัยอยู่ใน
ประเทศอย่างน้อย 18 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน สำหรับผู้ที่รับใช้ในราชการทหารของสหรัฐหรือทำงาน
ให้กับองค์กรรัฐและถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศจะได้รับการยกเว้น

การปฏิบัติตนภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามศีลธรรมในระยะห้าปี (สามปีสำหรับผู้
สมรสกับพลเมืองสหรัฐ)

อายุ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์

ภาษาอังกฤษ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออกเขียนได้ ข้อกำหนดนี้จะยก
เว้นสำหรับผู้พิการทางสมองและผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้มีอายุห้าสิบปี และได้รับสิทธิการย้ายถิ่นฐานถาวรมาแล้วยี่สิบปี
 2. ผู้มีอายุห้าสิบห้าปี และได้รับสิทธิการย้ายถิ่นฐานถาวรมาแล้วสิบห้าปี

ความรู้ในประวัติศาสตร์การปกครอง
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองของสหรัฐหลักๆ และหลัก
การและกลไกของรัฐบาลสหรัฐ

ความจงรักภักดีต่อประเทศสหรัฐ
ผู้ยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐนั้น ได้
ประพฤติตนถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญและความสงบสุขของประเทศ

ข้อจำกัด

การสูญเสียสัญชาติอื่น
ผู้ถือสัญชาติอเมริกันอาจจะต้องสูญเสียสัญชาติอื่นของตนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ โดย
ทางประเทศสหรัฐจะนับเพียงสัญชาติเดียว หากประเทศอื่นยอมรับให้ประชาชนมีสองสัญชาติได้ ผู้ยื่นขอสิทธิจะ
ได้สองสัญชาติ

การเสียผลประโยชน์
ผู้ถือสัญชาติอเมริกันอาจเสียสิทธิและผลประโยชน์ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของประเทศ

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload