Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
K-1 Visa

วีซ่าคู่หมั้น K-1

คำอธิบาย

วีซ่าคู่หมั้น K-1 อนุญาตผู้ที่กำลังจะสมรสกับคนที่ถือสัญชาติอเมริกันสามาถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการสมรส ลักษณะพิเศษของวีซ่า K-1 คือเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant เพื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Immigrant จุดประสงค์หลักเพื่อให้คู่หมั้นได้ใช้เวลา 90 วันที่ได้รับนี้เพื่อศึกษาพิจารณากันก่อนการตัดสินใจแต่งงาน ปัจจุบันการเลือกคู่ทาง Internet ที่แพรหลายไปทั่วโลกส่งผลให้วีซ่า K-1 มีบทบาทเบื้องต้นต่อการสมรสระหว่างสองวัฒนธรรมได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ข้อได้เปรียบของวีซ่า K-1

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสมรสหลายท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการทำความรู้จักกันให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจแต่งงาน เพราะการแต่งงานจะทำให้เกิดผลลัพท์มากมายตามมาเบื้องหน้า ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกันของคู่รักต่างวัฒนธรรมนั้นดูไม่เพียงพอ เทียบเท่ากับการใช้เวลาอยู่ในประเทศเดียวกันเสียก่อน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา รวมไปถึงทัศนคติทางการเมืองซึ่งสามารถช่วยให้มองเห็นกันและกันได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนการตัดสินใจแต่งงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

วีซ่าคู่หมั้น K-1 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 ถึง 9 เดืิอน ซึ่งนับว่าใช้เวลาสั้นเมื่อรวมทั้งการยื่นเรื่องในสหรัฐฯ และการนัดหมายสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล อย่างไรก็ระยะเวลาการดำเนินการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของกงสุลสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง

เิดินทางมาเพื่อจุดประสงค์การปรับสถานะสู่ Immigrant

ในขณะที่ Non-Immigrant Visa ประเภทอื่นต้องแิสดงหลักฐานความผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิด เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมื่อวีซ่าหมดอายุ แต่วีซ่าคู่หมั้น K-1 มีสิทธิประโยชน์คือมีจุดประสงค์การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการสมรสกับผู้มีสัญชาติอเมริกัน ความกังวลในจุดนั้นจึงหมดไป

ผ่านการกลั้นกรอง

เพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงของประเทศ สหรัฐอเมริกาได้มีมารตการตรวจสอบประวัติือาชญากรรมของผู้สมัครรวมไปถึงการตรวจสอบเชิ้อ HIV และ วัณโรค ในทางกลับกันผู้สมัครจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากพบข้อมูลว่าคู่หมั้นผู้มีสัญชาติอเมริกันเคยประกอบอาชญากรรมภายในประเทศอันเกี่ยวกับสารเสพติดที่ควบคุม แอลกอฮอล์หรืออาชญากรรมที่รุนแรงอื่นๆมากกว่า 3 คดีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์รวมทั้งบุตร

ผู้สมัครวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่า K-2 ให้แก่บุตรในฐานะผู้ติดตาม โดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 21 และยังไม่ได้สมรส

โอกาสการทำงาน

ผูุ้ถือวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอใบทำงานได้ทันทีภายหลังจากที่ได้ยื่นเรื่อง Adjustment of Status

การได้รับอนุญาตปรับเปลี่ยนสถานะในสหรัฐฯ

การปรับเปลี่ยนสถานะสามารถทำได้ในสหรัฐฯ โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางกลับเพื่อไปดำเนินการที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ประเทศของตน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน

มีความพร้อม

ผู้เป็นสปอนเซอร์ต้องมีอายุครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด โสด หรือหย่าแล้วอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีวุฒิภาวะที่พร้อมจะแต่งงาน

เคยพบปะกันมาก่อน

สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเคยพบปะกันมาก่อนภายใน 24 เดือน

มีความตั้งใจที่จะแต่งงาน

สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องมีความตั้งใจที่จะแด่งงานกันจริงภายใน 90 วันหลังจากได้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัด

• มีสองเงื่อนไขคือ แต่งงาน หรือ เดินทางกลับประเทศ

• ไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Non-Immigrant Visa ประเภทอื่นๆ

• ผู้ถือวีซ่า K-1 ไม่สามารถแต่งงานกับบุคคลอื่นที่มิใช่สปอนเซอร์ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะไปเป็น Non-Immigrant Visa ประเภทอื่น

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

  • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
  • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
  • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
  • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
  • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
  • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.