Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าคู่หมั้น K-1

คำอธิบาย

วีซ่าคู่หมั้น K-1 อนุญาตผู้ที่กำลังจะสมรสกับคนที่ถือสัญชาติอเมริกันสามาถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทด
สอบความพร้อมก่อนการสมรส ลักษณะพิเศษของวีซ่า K-1 คือเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท
Non-Immigrant เพื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Immigrant จุดประสงค์หลักเพื่อให้คู่หมั้นได้
ใช้เวลา 90 วันที่ได้รับนี้เพื่อศึกษาพิจารณากันก่อนการตัดสินใจแต่งงาน ปัจจุบันการเลือกคู่ทาง Internet
ที่แพรหลายไปทั่วโลกส่งผลให้วีซ่า K-1 มีบทบาทเบื้องต้นต่อการสมรสระหว่างสองวั็๊ฒนธรรมได้มากขึ้น
เป็นเงาตามตัว

ข้อได้เปรียบของวีซ่า K-1

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสมรสหลายท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการทำความรู้จักกันให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจ
แต่งงาน เพราะการแต่งงานจะทำให้เกิดผลลัพท์มากมายตามมาเบื้องหน้า ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกันของคู่รัก
ต่างวัฒนธรรมนั้นดูไม่เพียงพอ เทียบเท่ากับการใช้เวลาอยู่ในประเทศเดียวกันเสียก่อน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา รวมไปถึงทัศนคติทางการเมืองซึ่ง
สามารถช่วยให้มองเห็นกันและกันได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนการตัดสินใจแต่งงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

วีซ่าคู่หมั้น K-1 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 ถึง 9 เดืิอน ซึ่งนับว่าใช้เวลาสั้นเมื่อรวมทั้งการยื่นเรื่ิอง
ในสหรัฐฯ และการนัดหมายสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล อย่างไรก็ระยะเวลาการดำเนินการมีความหลากหลายขึ้นอยู่
กับปัจจัยแวดล้ิืิอมของกงสุลสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง

เิดินทางมาเพื่อจุดประสงค์การปรับสถานะสู่ Immigrant

ในขณะที่ Non- Immigrant visa ประเภทอื่นต้องแิสดงหลักฐานความผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิด เพื่อยืนยัน
ความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมื่อวีซ่าหมดอายุ แต่วีซ่าคู่หมั้น K-1 มีสิทธิประโยชน์คือมีจุดประสงค์
การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่ิอการสมรสกับผู้มีสัญชาติอเมริกัน ความกังวลในจุดนั้นจึงหมดไป

ผ่านการกลั้นกรอง

เพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงของประเทศ สหรัฐอเมริกาได้มีมารตการตรวจสอบประวัติือาชญากรรมของผู้สมัคร
รวมไปถึงการตรวจสอบเชิ้อ HIV และ วัณโรค ในทางกลับกันผู้สมัครจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากพบข้อมูลว่า
คู่หมั้นผู้มีสัญชาติอเมริกันเคยประกอบอาชญากรรมภายในประเทศอันเกี่ยวกับสารเสพติดที่ควบคุม แอลกอฮอล์หรืออาชญากรรมที่รุนแรงอื่นๆมากกว่า 3 คดีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์รวมทั้งบุตร

ผู้สมัครวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่า K-2 ให้แก่บุตรในฐานะผู้ติดตาม โดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 21 และยังไม่ได้่ืสมรส

โอกาสการทำงาน

ผูุ้ถือวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอใบทำงานได้ทันทีภายหลังจากที่ได้ยื่นเรื่อง Adjustment of Status

การได้รับอนุญาตปรับเปลี่ยนสถานะในสหรัฐฯ

การปรับเปลี่ยนสถานะสามารถทำได้ในสหรัฐฯ โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางกลับเพื่ิอไปดำเนินการที่สถาน
กงสุลสหรัฐฯที่ประเทศของตน

คุณสมบัีติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน

มีความพร้อม

ผู้เป็นสปอนเซอร์ต้องมีอายุครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด โสด หรือหย่าแล้วอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีวุฒิภาวะที่พร้อมจะแต่งงาน

เคยพบปะกันมาก่อน

สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเคยพบปะกันมาก่อนภายใน 24 เดือน

มีความตั้งใจที่จะแต่งงาน

สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องมีความตั้งใจที่จะแด่งงานกันจริงภายใน 90 วันหลังจากได้เดินทางเข้า
สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัด

• มีสองเงื่อนไขคือ แต่งงาน หรือ เดินทางกลับประเทศ

• ไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Non-Immigrant Visa ประเภทอื่นๆ

• ผู้ถือวีซ่า K-1 ไม่สามารถแต่งงานกับบุคคลอื่นที่มิใช่สปอนเซอร์ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะไปเป็น

Non- Immigrant visa ประเภทอื่น

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload