Skip to Content
Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
Top
Employment Based Immigrant

การสมัครขอกรีนการ์ดโดผ่านทางการจ้างงาน
(Employment-Based Immigrant)

คำอธิบาย
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสำหรับอยู่อาศัยถาวร แต่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาสามารถขอได้จากการทำงานในสหรัฐอเมริกา อาชีพที่จะได้รับการพิจารณาได้แก่

ลำดับแรก ชาวต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิในการผ่านการจ้างงาน

คนต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษ อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสามารถสูง นักบริหารและผู้จัดการของบริษัทนานาชาติ อาชีพเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นอาชีพที่ได้รับสิทธิก่อน

คนต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษได้แก่

 • มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ หรือกีฬา ที่ได้รับการยกย่องในความสามารถระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลหรือการรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
 • มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ทำงานเกี่ยวกับความสามารถพิเศษต่อๆไป
 • การเข้ามาพักอาศัยของคนต่างด้าวจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสามารถสูงได้แก่

 • ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่ามีความสามารถสูงในทางวิชา
 • มีประสบการณ์การสอนหรือการค้นคว้าอย่างน้อยสามปีในทางวิชา
 • มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพนักงานประจำภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันความรู้ระดับสูงกว่า เพื่อสอนในวิชาที่ตนมีความสามารถ หรือเป็นนักวิจัยในตำแหน่งระดับเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันความรู้ระดับสูงกว่า หรือตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันในการทำวิจัยในแผนกหรือสถาบันเอกชน ในกรณีที่ได้ทำงานประจำอย่างน้อยสามปีในการทำวิจัย หรือสำเร็จในหัวข้อที่ทำการวิจัยในทางวิชา

ผู้บริหารและผู้จัดการที่ได้รับการโยกย้ายตำแหน่งภายในองค์กรได้แก่ภายในระยะเวลาสามปีก่อนการยื่นขอวีซ่า ผู้ขอจะต้องเป็นชาวต่างด้าวที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัท หรือองค์กร หรือนิติบุคคล หรือสาขาของบริษัทหรือสถาบันของบริษัท อย่างน้อยหนึ่งปี และมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเดิม ในระดับตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการ

ลำดับที่สอง ผู้มีความสามารถพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีปริญญาสูง หรือคนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือธุรกิจจะถูกแบ่งอยู่ในประเภทชาวต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษ จำเป็นจะต้องมีใบรับรองการทำงานจากนายจ้าง

ลำดับที่สาม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

อาชีพที่มีระดับความรู้อย่างน้อยปริญญาตรี สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการระดับความรู้น้อยกว่าสองปีของอาชีวศึกษาจะถูกจัดอยู่ประเภท คนงานอื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า

ลำดับที่สี่ ผู้ขอย้ายถิ่นฐานพิเศษ

ชาวต่างด้าวเหล่านี้ได้แก่ผู้นำสอนศาสนา หรือตำแหน่งอื่นๆในด้านศาสนา พนักงานหรือผู้ที่เคยเป็นพนักงานของรัฐบาลสหรัฐ พนักงานที่เคยทำงานภายใต้พระราชบัญญัติคลองปานามาในปีค.ศ. 1979 นักเรียนแพทย์ต่างชาติที่ได้จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เคยได้วีซ่าประเภท H หรือ J ก่อนวันที่ 10 มกราคม ปีค.ศ. 1978 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทนานาชาติที่ทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสมควรผู้ที่อยู่ในสภาพม่าย ลูกที่ยังไม่ได้สมรสของพนักงานดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ใน ผู้ที่ต้องอาศัยศาลเด็กของสหรัฐหรืออยู่ในความอารักขาของสหรัฐ และผู้อพยพที่เคยรับใช้ในกองทัพสหรัฐ

ลำดับที่ห้า ผู้ขอย้ายถิ่นฐานผ่านการลงทุนเพื่อการสร้างงานในสหรัฐ (นักลงทุน)

นักลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัทสหรัฐเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และได้ว่าจ้างคนอเมริกันอย่างน้อย 10 คน การลงทุนและการจ้างจะต้องดำเนินไปอย่างน้อยสองปี ในช่วงที่มีอัตราการว่างงานสูงการลงทุนเป็นจำนวนเงิน ห้าแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะได้รับการพิจารณา

ใบรับรองการทำงาน

สำหรับชาวต่างด้าวที่ไม่มีญาติพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะใช้ใบรับรองการทำงานในการยื่นขอวีซ่าพำนักอาศัยถาวรใบรับรองการทำงานจากผู้จ้างเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับผู้ได้รับสิทธิอันดับแรกได้รับการยกเว้น)

สำหรับผู้ที่มีใบรับรองการทำงานในอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงจะได้รับสิทธิในการพิจารณาออกวีซ่าถาวรเพื่อเข้าทำงานในสายอาชีพนั้นๆ บางอาชีพไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองการทำงานในการยื่นขอตั้งถิ่นฐาน เช่น

 • นักกายภาพบำบัด
 • พยาบาล
 • ผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ศาสตราจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
 • ผู้บริหารและผู้จัดการที่ได้รับการโยกย้ายภายในบริษัท
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา
 • ผู้ได้รับการโยกย้ายภายในบริษัท (ผู้บริหารและผู้จัดการ)
 • ศาสตราจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง

กระทรวงแรงงานได้ประกาศอาชีพที่ถูกจัดเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขาดแคลนในประเทศ และถูกจัดอยู่ใน “ตาราง B” ดังต่อไปนี้

ตาราง B
อาชีพที่ไม่ได้ขาดแคลน

 • พนักงานประกอบของ
 • พนักงานเฝ้าที่จอดรถ
 • พนักงานรับใช้ (พนักงานรับใช้ส่วนตัว พนักงานให้ความบันเทิง)
 • พนักงานเฝ้าอู่ซ่อมรถ
 • บาร์เทนเดอร์
 • พนักงานบัญชี
 • คนเฝ้าบ้าน
 • แคชเชียร์
 • พนักงานปัดกวาด พนักงานทำความสะอาด
 • พนักงานขับรถ และพนักงานขับรถรับจ้าง
 • พนักงานทำความสะอาดในโรงแรม
 • เสมียนทั่วไป
 • เสมียนในโรงแรม
 • พนักงานขาย และคนเช็คสินค้าในร้านขายของชำ
 • เสมียนสำนักงาน พนักงานพิมพ์ดีด
 • พ่อครัว
 • พนักงานหน้าเคาน์เตอร์
 • พนักงานเสริฟในห้องอาหาร
 • พนักงานขับรถบรรทุกไฟฟ้า
 • พนักงานประจำลิฟต์
 • พนักงานเทพื้น
 • คนสวน
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานสงเคราะห์ทุกอุตสาหกรรม
 • พนักงานทำความสะอาดโรงแรม
 • พนักงานรับใช้ในบ้านที่ไม่มีใบรับรองการจ่ายเงิน (ยกเว้นพนักงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและคำ
  แนะนำ)
 • แม่บ้าน
 • ภารโรง
 • พนักงานปั๊มกุญแจ
 • พนักงานครัว
 • กรรมกรรับจ้างทั่วไป
 • คนงานในฟาร์ม
 • คนงานในเหมือง
 • พนักงานดัดห่วง
 • พนักงานทำงานผ้า
 • ผู้ช่วยพยาบาลและทหารรับใช้
 • พนักงานบรรจุ
 • พนักงานเปิดประตู
 • พนักงานต้อนรับ
 • กะลาสีและ พนักงานท่าเรือ
 • พนักงานขายทั่วไป
 • พนักงานเย็บผ้าโดยเครื่องจักรและมือ
 • พนักงานคลังสินค้า
 • กระเป๋ารถประจำทางและคนขายตั๋ว
 • พนักงานตอบรับทางโทรศัพท์
 • พนักงานขับรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์
 • พนักงานพิมพ์ดีด
 • พนักงานเฝ้าสวนสนุกหรือสวน
 • พนักงานในสนาม

ใบรับรองการทำงานจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตำแหน่งซึ่งจำกัดไว้ให้พลเมืองสหรัฐเท่านั้นหรือไม่ เพื่อช่วยให้ชาวอเมริกันไม่ถูกแย่งงาน ในขณะผู้ขออพยพถิ่นฐานสามารถทำงานในตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการหรือใช้ทักษะพิเศษ และพลเมืองอเมริกันไม่สามารถทำได้
กระบวนการนี้ได้ถูกตรวจสอบและพิจารณาโดยกรมแรงงาน โดยมีหลักการหลักดังนี้

 • ความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพจะต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพของผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐาน
 • ผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐานจะต้องสำเร็จการศึกษา การอบรมหรือมีประสบการณ์ ก่อนยื่นเอกสารรับรองการทำงานต่างด้าว
 • ผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐานจะต้องได้รับการศึกษา การอบรม หรือมีประสบการณ์จากที่อื่นที่มิใช้ผู้ว่าจ้าง
 • ตำแหน่งงานจะต้องไม่ควบสองหน้าที่ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ
 • ตำแหน่งงานไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ
 • ตำแหน่งงานไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศสหรัฐอเมริกายกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ

ผู้ว่าจ้างไม่สามารถกำหนดให้พนักงานที่รับตำแหน่งจะต้องมีความรู้สูง หรือประสบการณ์มากกว่าที่ผู้ว่าจ้างอื่นจ้างในงานเดียวกันได้

สิทธิประโยชน์ของผู้พำนักอาศัยถาวร

ระยะเวลา
ผู้ได้รับสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นเมื่อผู้ขอสิทธิไม่สามารถอยู่ในประเทศได้ หรือได้กระทำความผิด อันเป็นผลให้สิทธิถูกถอดถอนไปการอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ได้รับสิทธิสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในห้าสิบรัฐ

การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ได้รับสิทธิสามารถทำงานและเปลี่ยนนายจ้างได้

สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
ผู้ได้รับสิทธิสามารถ ซื้อ ครอบครอง หรือขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ และการลงทุนต่างๆได้

การอุปถัมภ์ญาติ
คู่สมรส บุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรสจะได้รับสิทธิในการขอสิทธิพำนักอาศัยถาวร โดยจะจัดอยู่ในกลุ่มลำดับที่สอง

พลเมืองสหรัฐ
หลังจากที่ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลาห้าปี ผู้ได้รับสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองสหรัฐได้

การลดหย่อนค่าเล่าเรียน
ในหลายรัฐ ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนได้

การยกเว้นภาษีโรงเรือน
ในหลายรัฐ ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถขอคืนภาษีโรงเรือนได้

ภาษีประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรจะถูกพิจารณาเท่ากับพลเมือง ซึ่งต้องมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นใบคืนภาษีรายได้ โดยอาจขอลดหย่อนภาษีเงินได้ พิจารณาจากสนธิสัญญาการเก็บภาษีของประเทศผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรและสถานะ
ทางการเงิน

ข้อจำกัด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาพิจารณาออกใบอนุญาตการทำงานนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุมชน รัฐ และสำนักงานสาขา โดยทั่วไปการออกใบอนุญาตการทำงานจะใช้ระยะเวลาประมาณหกถึงเก้าเดือนอย่างไรก็ดี ข้อจำกัดในการออกใบอนุญาตการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับโควตาของชนิดงาน ในบางสาขาอาชีพอาจใช้เวลาในการพิจารณานานถึงสิบแปดเดือนหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประเทศกำเนิดของผู้ขอสำหรับบุคคลทั่วไปจะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อยสิบแปดเดือนการเริ่มต้นทำงานสำหรับผู้ขอย้ายถิ่นฐานลำดับที่สามถึงหกจะต้องเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา และทำงานให้
กับนายจ้างที่ออกใบรับรองการทำงานให้ ในระหว่างนี้ นายจ้างจำเป็นจะต้องรอและเปิดตำแหน่งให้ว่างไว้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลารอของชนิดของวีซ่า

ข้อสรุป
ผู้ขอพำนักถิ่นฐานถาวรจัดเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เมื่อเทียบกับชาวต่างด้าวประเภทอื่นๆที่มีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อเรา

Why Choose Maney | Gordon | Zeller?

 • We Have Nine Offices Across the U.S. Dedicated to Your American Dream
 • We Are Licensed to Practice Law at the United States Supreme Court Level
 • We Are Licensed to Practice Law in Sixteen States & Four Countries
 • We Have Board-Certified* Immigration Specialists on Our Legal Team
 • We Have Served Hopeful Immigrants for Over 40 Consecutive Years
 • We Are Nationwide Authorities on the Law & Politics of Immigration
Contact Our Firm Today We've Helped Thousands of Individuals Just Like You

A member of our team will be in touch shortly to confirm your contact details or address questions you may have.