Call Now for Your Consultation 800.708.4399
Dedicated Immigration Attorneys Contact Our Firm to Discuss Your Case

กาีรสมัครขอกรีนการ์ดโดผ่านทางการจ้างงาน
(Employment- Based Immigrant)

คำอธิบาย
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสำหรับอยู่อาศัยถาวร แต่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา
สามารถขอได้จากการทำงานในสหรัฐอเมริกา อาชีพที่จะได้รับการพิจารณาได้แก่

ลำดับแรก ชาวต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิในการผ่านการจ้างงาน

คนต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษ อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสามารถสูง นักบริหารและผู้จัดการของบริษัท
นานาชาติ อาชีพเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นอาชีพที่ได้รับสิทธิก่อน

คนต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษได้แก่

 • มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ หรือกีฬา ที่ได้รับการยกย่องในความ
  สามารถระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลหรือการรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
 • มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ทำงานเกี่ยวกับความสามารถพิเศษต่อๆไป
 • การเข้ามาพักอาศัยของคนต่างด้าวจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสามารถสูงได้แก่

 • ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่ามีความสามารถสูงในทางวิชา
 • มีประสบการณ์การสอนหรือการค้นคว้าอย่างน้อยสามปีในทางวิชา
 • มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพนักงานประจำภายในมหาวิทยาลัย หรือ
  สถาบันความรู้ระดับสูงกว่า เพื่อสอนในวิชาที่ตนมีความสามารถ หรือเป็นนักวิจัยในตำแหน่งระดับเดียวกัน
  ภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันความรู้ระดับสูงกว่า หรือตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันในการทำวิจัยในแผนก
  หรือสถาบันเอกชน ในกรณีที่ได้ทำงานประจำอย่างน้อยสามปีในการทำวิจัย หรือสำเร็จในหัวข้อที่ทำ
  การวิจัยในทางวิชา

ผู้บริหารและผู้จัดการที่ได้รับการโยกย้ายตำแหน่งภายในองค์กรได้แก่
ภายในระยะเวลาสามปีก่อนการยื่นขอวีซ่า ผู้ขอจะต้องเป็นชาวต่างด้าวที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัท หรือ
องค์กร หรือนิติบุคคล หรือสาขาของบริษัทหรือสถาบันของบริษัท อย่างน้อยหนึ่งปี และมีความประสงค์ที่จะเข้า
มาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเดิม ในระดับตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการ

ลำดับที่สอง ผู้มีความสามารถพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีปริญญาสูง หรือคนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือธุรกิจจะถูกแบ่งอยู่ใน
ประเภทชาวต่างด้าวที่มีความสามารถพิเศษ จำเป็นจะต้องมีใบรับรองการทำงานจากนายจ้าง

ลำดับที่สาม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

อาชีพที่มีระดับความรู้อย่างน้อยปริญญาตรี สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการระดับความรู้น้อยกว่าสองปีของ
อาชีวศึกษาจะถูกจัดอยู่ประเภท คนงานอื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า

ลำดับที่สี่ ผู้ขอย้ายถิ่นฐานพิเศษ

ชาวต่างด้าวเหล่านี้ได้แก่ผู้นำสอนศาสนา หรือตำแหน่งอื่นๆในด้านศาสนา พนักงานหรือผู้ที่เคยเป็นพนักงานของ
รัฐบาลสหรัฐ พนักงานที่เคยทำงานภายใต้พระราชบัญญัติคลองปานามาในปีค.ศ. 1979 นักเรียนแพทย์ต่างชาติ
ที่ได้จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เคยได้วีซ่าประเภท H หรือ J ก่อนวันที่ 10 มกราคม ปีค.ศ. 1978 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทนานาชาติที่ทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสมควร
ผู้ที่อยู่ในสภาพม่าย ลูกที่ยังไม่ได้สมรสของพนักงานดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ใน ผู้ที่ต้องอาศัยศาลเด็กของสหรัฐ
หรืออยู่ในความอารักขาของสหรัฐ และผู้อพยพที่เคยรับใช้ในกองทัพสหรัฐ

ลำดับที่ห้า ผู้ขอย้ายถิ่นฐานผ่านการลงทุนเพื่อการสร้างงานในสหรัฐ (นักลงทุน)

นักลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัทสหรัฐเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และได้ว่าจ้างคน
อเมริกันอย่างน้อย 10 คน การลงทุนและการจ้างจะต้องดำเนินไปอย่างน้อยสองปี ในช่วงที่มีอัตราการว่างงานสูง
การลงทุนเป็นจำนวนเงิน ห้าแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะได้รับการพิจารณา

ใบรับรองการทำงาน

สำหรับชาวต่างด้าวที่ไม่มีญาติพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะใช้ใบรับรองการทำงานในการยื่นขอ
วีซ่าพำนักอาศัยถาวรใบรับรองการทำงานจากผู้จ้างเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวรอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับผู้ได้รับสิทธิอันดับแรกได้รับการยกเว้น)

สำหรับผู้ที่มีใบรับรองการทำงานในอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงจะได้รับสิทธิในการพิจารณาออกวีซ่าถาวรเพื่อเข้า
ทำงานในสายอาชีพนั้นๆ บางอาชีพไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองการทำงานในการยื่นขอตั้งถิ่นฐาน เช่น

 • นักกายภาพบำบัด
 • พยาบาล
 • ผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ศาสตราจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
 • ผู้บริหารและผู้จัดการที่ได้รับการโยกย้ายภายในบริษัท
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา
 • ผู้ได้รับการโยกย้ายภายในบริษัท (ผู้บริหารและผู้จัดการ)
 • ศาสตราจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง

กระทรวงแรงงานได้ประกาศอาชีพที่ถูกจัดเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขาดแคลนในประเทศ และถูกจัดอยู่ใน “ตาราง B”
ดังต่อไปนี้

ตาราง B
อาชีพที่ไม่ได้ขาดแคลน

 • พนักงานประกอบของ
 • พนักงานเฝ้าที่จอดรถ
 • พนักงานรับใช้ (พนักงานรับใช้ส่วนตัว พนักงานให้ความบันเทิง)
 • พนักงานเฝ้าอู่ซ่อมรถ
 • บาร์เทนเดอร์
 • พนักงานบัญชี
 • คนเฝ้าบ้าน
 • แคชเชียร์
 • พนักงานปัดกวาด พนักงานทำความสะอาด
 • พนักงานขับรถ และพนักงานขับรถรับจ้าง
 • พนักงานทำความสะอาดในโรงแรม
 • เสมียนทั่วไป
 • เสมียนในโรงแรม
 • พนักงานขาย และคนเช็คสินค้าในร้านขายของชำ
 • เสมียนสำนักงาน พนักงานพิมพ์ดีด
 • พ่อครัว
 • พนักงานหน้าเคาน์เตอร์
 • พนักงานเสริฟในห้องอาหาร
 • พนักงานขับรถบรรทุกไฟฟ้า
 • พนักงานประจำลิฟต์
 • พนักงานเทพื้น
 • คนสวน
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานสงเคราะห์ทุกอุตสาหกรรม
 • พนักงานทำความสะอาดโรงแรม
 • พนักงานรับใช้ในบ้านที่ไม่มีใบรับรองการจ่ายเงิน (ยกเว้นพนักงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและคำ
  แนะนำ)
 • แม่บ้าน
 • ภารโรง
 • พนักงานปั๊มกุญแจ
 • พนักงานครัว
 • กรรมกรรับจ้างทั่วไป
 • คนงานในฟาร์ม
 • คนงานในเหมือง
 • พนักงานดัดห่วง
 • พนักงานทำงานผ้า
 • ผู้ช่วยพยาบาลและทหารรับใช้
 • พนักงานบรรจุ
 • พนักงานเปิดประตู
 • พนักงานต้อนรับ
 • กะลาสีและ พนักงานท่าเรือ
 • พนักงานขายทั่วไป
 • พนักงานเย็บผ้าโดยเครื่องจักรและมือ
 • พนักงานคลังสินค้า
 • กระเป๋ารถประจำทางและคนขายตั๋ว
 • พนักงานตอบรับทางโทรศัพท์
 • พนักงานขับรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์
 • พนักงานพิมพ์ดีด
 • พนักงานเฝ้าสวนสนุกหรือสวน
 • พนักงานในสนาม

ใบรับรองการทำงานจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตำแหน่งซึ่งจำกัดไว้ให้พลเมืองสหรัฐเท่านั้นหรือไม่ เพื่อช่วยให้ชาวอเมริกัน
ไม่ถูกแย่งงาน ในขณะผู้ขออพยพถิ่นฐานสามารถทำงานในตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการหรือใช้ทักษะพิเศษ และพล
เมืองอเมริกันไม่สามารถทำได้
กระบวนการนี้ได้ถูกตรวจสอบและพิจารณาโดยกรมแรงงาน โดยมีหลักการหลักดังนี้

 • ความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพจะต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพของผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐาน
 • ผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐานจะต้องสำเร็จการศึกษา การอบรมหรือมีประสบการณ์ ก่อนยื่นเอกสารรับ
  รองการทำงานต่างด้าว
 • ผู้มีความประสงค์ขอย้ายถิ่นฐานจะต้องได้รับการศึกษา การอบรม หรือมีประสบการณ์จากที่อื่นที่มิใช้ผู้
  ว่าจ้าง
 • ตำแหน่งงานจะต้องไม่ควบสองหน้าที่ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ
 • ตำแหน่งงานไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ
 • ตำแหน่งงานไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางธุรกิจ

ผู้ว่าจ้างไม่สามารถกำหนดให้พนักงานที่รับตำแหน่งจะต้องมีความรู้สูง หรือประสบการณ์มากกว่าที่ผู้ว่าจ้างอื่น
จ้างในงานเดียวกันได้

สิทธิประโยชน์ของผู้พำนักอาศัยถาวร

ระยะเวลา
ผู้ได้รับสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นเมื่อผู้ขอสิทธิไม่
สามารถอยู่ในประเทศได้ หรือได้กระทำความผิด อันเป็นผลให้สิทธิถูกถอดถอนไป
การอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ได้รับสิทธิสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในห้าสิบรัฐ

การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ได้รับสิทธิสามารถทำงานและเปลี่ยนนายจ้างได้

สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
ผู้ได้รับสิทธิสามารถ ซื้อ ครอบครอง หรือขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ และการลงทุนต่างๆได้

การอุปถัมภ์ญาติ
คู่สมรส บุตรธิดาที่ยังไม่ได้สมรสจะได้รับสิทธิในการขอสิทธิพำนักอาศัยถาวร โดยจะจัดอยู่ในกลุ่มลำดับที่สอง

พลเมืองสหรัฐ
หลังจากที่ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลาห้าปี ผู้ได้รับสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองสหรัฐได้

การลดหย่อนค่าเล่าเรียน
ในหลายรัฐ ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนได้

การยกเว้นภาษีโรงเรือน
ในหลายรัฐ ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรสามารถขอคืนภาษีโรงเรือนได้

ภาษีประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรจะถูกพิจารณาเท่ากับพลเมือง ซึ่งต้องมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นใบคืนภาษีรายได้ โดยอาจ
ขอลดหย่อนภาษีเงินได้ พิจารณาจากสนธิสัญญาการเก็บภาษีของประเทศผู้ถือสิทธิพำนักอาศัยถาวรและสถานะ
ทางการเงิน

ข้อจำกัด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาพิจารณาออกใบอนุญาตการทำงานนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุมชน รัฐ และสำนักงานสาขา โดยทั่วไป
การออกใบอนุญาตการทำงานจะใช้ระยะเวลาประมาณหกถึงเก้าเดือน
อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดในการออกใบอนุญาตการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับโควตาของชนิดงาน ในบางสาขาอาชีพอาจ
ใช้เวลาในการพิจารณานานถึงสิบแปดเดือนหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประเทศกำเนิดของผู้ขอ
สำหรับบุคคลทั่วไปจะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อยสิบแปดเดือน
การเริ่มต้นทำงานสำหรับผู้ขอย้ายถิ่นฐานลำดับที่สามถึงหกจะต้องเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา และทำงานให้
กับนายจ้างที่ออกใบรับรองการทำงานให้ ในระหว่างนี้ นายจ้างจำเป็นจะต้องรอและเปิดตำแหน่งให้ว่างไว้ ขึ้นอยู่
กับระยะเวลารอของชนิดของวีซ่า

ข้อสรุป
ผู้ขอพำนักถิ่นฐานถาวรจัดเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เมื่อเทียบกับชาวต่างด้าวประเภทอื่นๆที่มีความประสงค์
จะอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Learn More About Our Firm

 • Meet the legal team at Maney | Gordon | Zeller, P.A.

  Members of our team describe their approach to immigration law and what drew them to the profession. Watch to learn more about Maney | Gordon | Zeller, P.A. and our practice.

 • Firm Overview

  Mr. Maney discusses the services Maney & Gordon provide and why it is important to feel confident in their attorney.

 • The Best Part About My Job

  Mr. Maney discusses the best part of being a immigration lawyer and why it is important to him.

The Immigrant Story: A Tribute to America's Immigrants

Our founding partner, Richard Maney, authored this study celebrating the monumental impact immigrants have had on the history and development of the United States. Read profiles from America's backbone.

Download Our book

Contact Our Firm Today

We've Helped Thousands of Individuals Just Like You
 • Please enter your zip code
 • This isn't a valid phone number i.e. (555) 555-5555
 • Reload