Services Also Available in Spanish, Portuguese & Thai
O-1 Visa

วีซ่าประเภท O-1

วีซ่าประเภท O-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การศึกษา, ธุรกิจ, กีฬา, หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านภาพยนต์หรือรายการทีวีและได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

เบื้องต้นวีซ่า O-1 จะให้ผู้ถืออยู่ในอเมริกาได้ 3 ปี และขอยืดเวลาได้ 1 ปี

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถพิเศษที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีทักษะความรู้ในระดับที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในจุดสูงสุดของวงการนั้นๆ ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานของความสำเร็จด้วยสถิติ, รางวัลต่างๆ, วุฒิความสามารถ, หรือได้รับการยอมรับว่าโดดเด่นและเป็นที่รู้จักดีในวงการ

ข้อดี

ผู้ถือวีซ่า O-2 สามารถทำงานในเอเมริกาได้ในงานที่ตัวเองเชี่ยวชาญ

วีซ่า O-2 ไม่จำเป็นต้องผ่านการจ้างงานเหมือนวีซ่าประเภท H อย่างไรก็ดีวีซ่าประเภท O จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาแนะนำจากองค์การแรงงานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ

คู่สมรส-บุตรอายุไม่เกิน 21 ปีสามารถติดตามผู้ถือวีซ่า O-1 ได้ โดยจะได้รับวีซ่าประเภท O-3

คู่สมรส-บุตรของผู้ถือวีซ่า O-1 สามารถเข้าเรียนในสถาศึกษาได้ด้วยสถานะวีซ่า O-3 โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม

ข้อจำกัด

คู่สมรส-บุตรของผู้ถือวีซ่า O-1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่าที่อาศัยอยู่ในอเมริกา

ผู้สมัครวีซ่า O-1 ต้องส่งคำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนในสายงายเดียวกัน (รวมถึงองค์การแรงงาน) หรือจากบุคคลที่เชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับประโยชน์จากความสามารถของผู้สมัคร